یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
ارزیابی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان در بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩۱/۱/۱٤

روح الله زابلی

استاد راهنما: بهرام دلگشایی

استاد مشاور: حمید حقانی

 چکیده: ارزشیابى عملکرد با تسهیل در اثر بخشى سازمانی یک وظیفة مهم مدیریت منابع انسانى تلقى مى شود بیمارستانها با بیش از 50% از کل کارکنان بخش سلامت مانند سایر سازمانها برای بقاء و پیشبرد اهداف سازمانى خود در جامعه نیازمند ارزشیابى عملکرد کارکنان خویش مى باشند با وجود اهمیتى که نظام ارزشیابى عملکرد در بخش بهداشت و درمان بویژه بیمارستانهادارد و با وجود مشکلات عدیده هنوز پژوهشى در ایران در زمینه ارزیابى نظام ارزشیابى عملکردکارکنان در بیمارستان انجام نگرفته است پژوهش حاضر به منظور ارزیابى نظام ارزشیابى عملکرد کارکنان در بیمارستانهاى عمومى آموزشى دانشگاه علوم پزشکى ایران انجام گرفت


این پژوهش به روش توصیفى و مقطعى در تابستان و پائیز سال 1383 انجام گرفت جامعه آمارى پژوهش را کارکنان شاغل در بیمارستانهاى حضرت رسول (ص) شهداى هفتم تیر و فیروزگر وابسته به دانشگاه علوم پزشکى ایران تشکیل دادند گردآورى داده ها از طریق پرسش نامة خودساخته و با توجه به محتواى نظام ارزشیابى عملکرد انجام گرفت پرسش نامه در مجموع داراى 37 سوال بود که در مقیاس لیکرت بصورت پنج گزینه اى از گزینه های خیلى کم کم متوسط زیادوخیلى زیاد استفاده گردید پرسشنامه شامل 6 بخش بود بخش اول پرسشنامه به مشخصات فردى پاسخ دهندگان بخش دوم به طرح 6 سوال جهت ارزیابى بستر سازمانى در بیمارستان های مورد پژوهش بخش سوم با طرح 6 سوال به ارزیابى ماهیت نظام ارزشیابى عملکرد بخش چهارم به طرح 15 سوال به ارزیابى انطباق نظام ارزشیابى عملکرد با واقعیت های نظام ادارى در بیمارستان بخش پنجم با طرح 9 سوال به ارزیابى انطباق نظام ارزشیابى عملکرد با اصول علمى مدیریت و در نهایت بخش شثم با طرح 5 سوال به ارزیابى رضایت کارکنان از نظام ارزشیابى عملکرد آنان اختصاص داشت پژوهشگر پس از تدوین پرسشنامه خود پس از جستجو و بررسى درمنابع کتابخانه اى اینترنتى و کسب اعتبار محتوایى از طریق متون تخصصى نظرات اساتید و کارشناسان و متخصص در سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور اقدام به تعیین اعتبار صوری پرسشنامه نمود به منظور تعیین ثبات پرسشنامه از روش آزمون- پس آزمون ‏‎Test-Retest‎ استفاده شد تعداد 25 پرسشنامه با فاصله زمانى 10 روزتوزیع وهمخوانى جواب ها محاسبه شدو ضریب بازآزمایى یرسش نامه ‏‎r=0 82‎‏ تعیین گردیدکه بیانگر آن بودکه پرسشنامه از ثبات لازم برخوردار است داده هاى به دست آمده از طریق 156 پرسشنامه تکمیل شده با استفاده از نرم افزار آماری ‏‎SPSS‎‏ تحلیل شد در تحلیل داده ها حداکثر امتیاز 100 در نظر گرفته شد و در صورت کسب میانگین بالاى 60 عوامل مورد بررسى مطلوب و در صورت کسب میانگین زیر 65 عامل نامطلوب شناخته شد یافته هاى پژوهش در 18 جدول تنظیم گردید یافته ها نشان داد بستر سازمانى بیمارستان هاى مورد پژوهش با کسب امتیاز کلى 70 68 مطلوب مى باشد درخصوص ماهیت نظام ارزشیابى عملکرد کارکنان در بیمارستان هاى مورد پژوهش با کسب میانگین کلى امتیاز 30 54 نامناسب تشخیص داده شد عامل انطباق نظام ارزشیابى عملکرد با واقعیت هاى نظام ادارى در بیمارستان هاى مورد پژوهش با کسب میانگین کلى امتیاز 08 62 انطباق کمى دارد از طرف دیگر با کسب میانگین امتیاز 32 78 مشخص گردید که نظام ارزشیابى عملکرد کارکنان با اصول علمى مدیریت انطباق داشته و در نهایت در بررسى رضایت مندى کارکنان امتیاز 40 48 حاکى از آن است که کارکنان بیمارستانهاى مورد پژوهش از نظام ارزشیابى عملکرد خود رضایت ندارند با توجه به نتایج بدست آمده مشخص مى گردد که بستر و محیط سازمانى بیمارستان ها از لحاظ میزان پذیرش ارزشیابى توسط کارکنان الزام و تعهد مدیران و کارکنان نسبت به انجام ارزشیابى مناسب مى باشد براى بهره گیرى از زمینه مساعدی که وجود دارد اصلاح و تدوین نظام ارزشیابى عملکرد ضرورى به نظر مى رسد با توجه به ویژگى های نامطلوب نظام ارزشیابى عملکرد و انطباق کم نظام ارزشیابى عملکرد با واقعیت هاى نظام ادارى بیمارستان و نارضایتى مفرط کارکنان از این نظام ضرورى است تا با بازنگری و اصلاحات اساسى در چارچوب نظام ارزشیابى عملکرد نظامى خاص وبا تکیه بر خصوصیات سازمانى و پرسنلى بخش بهداشت و درمان و بویژه بیمارستان ها طراحى و تدوین گردد

کلمه های کلیدی:
اثربخشی
بیمارستان
عملکرد
کارکنان
ارزشیابی
  نظرات ()
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب