یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
آئین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل
آئین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل

فصل اول : کلیات و تعاریف

ماده 1- مشاغلی که بر اساس ضوابط این آیین نامه طبقه بندی می شوند مشاغلی است که حسب مورد در وزارتخانه ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری به عنوان پست ثابت سازمانی و در شرکت های دولتی تابع مقررات استخدامی شرکت های دولتی به عنوان شغل مستمر شناخته شده است. پست ها و مشاغلی که جنبه استمرار ندارد و یا از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور بعنوان مشاغل کارگری شناخته شده یا بشود، مشمول مقررات این آیین نامه نخواهد بود.

ماده 2- رشته شغلی عبارت از چند طبقه شغلی است که از لحاظ نوع کار مشابه بوده ولی از نظر اهمیت و دشواری وظایف و مسئولیتها دارای درجات مختلف می باشد. طبقه یک هر رشته شغلی از لحاظ اهمیت پایین ترین سطح آن رشته شغلی محسوب می شود.

ماده 3- شرح رشته شغلی عبارت از شرحی است که به منظور مشخص کردن وظایف و مسئولیت ها و تعیین شرایط احراز مشاغل قابل تخصیص به آن تهیه می شود و حاوی عنوان، تعریف، نمونه ای از وظایف و مسئولیت ها، حداقل شرایط احراز و همچنین تاریخ تصویب و شماره آن مشاغل است، می باشد.

تبصره- مشاغل وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی که قانوناً مکلف به اجرای این آیین نامه هستند، وقتی به رسمیت شناخته می شوند که شرح رشته شغلی آنها حسب مورد از طرف سازمان امور اداری و استخدامی تأیید و از نظر تشخیص طبقات آن به گروه های حقوقی به تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور برسد.

ماده 4- مجموعه شرح رشته های شغلی عبارت است از کلیه شرح مشاغلی که به ترتیب مندرج در ماده 3 این آیین نامه و تبصره ذیل آن حسب مورد به تأیید و تصویب رسیده و بصورت ضمیمه جزء لایتجزای این آیین نامه می باشد.

ماده 5- تخصیص از نظر این آیین نامه عبارت است از:

الف- قرار دادن یک شغل در طبقه شغلی مربوط

ب- قرار دادن طبقه شغلی در یکی از گروه های جدول حقوق موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

ماده 6- برابری مقاطع تحصیلی نظام آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی کشور با آنچه در شرایط احراز رشته های شغلی طرح های طبقه بندی مشاغل آمده است بر اساس اعلام نظر مراجع ذیصلاح به شرح زیر خواهد بود:

- پایان تحصیلات ششم ابتدایی در نظام قدیم معادل پایان تحصیلات دوره ابتدایی در نظام جدید.

- پایان تحصیلات دوره تعلیمات عمومی معادل پایان تحصیلات دوره ابتدایی

- پایان تحصیلات دوره اول متوسطه در نظام قدیم معادل پایان تحصیلات دوره راهنمایی تحصیلی در نظام جدید

- پایان تحصیلات دوره آموزش عمومی بزرگسالان معادل پایان تحصیلات دوره راهنمایی تحصیلی

- پایان تحصیلات دوره کامل متوسطه در نظام قدیم معادل پایان تحصیلات دوره چهار ساله آموزش متوسطه در نظام
جدید

- پایان تحصیلات دوره فوق دیپلم در نظام قدیم معادل پایان تحصیلات دوره کاردانی در نظام جدید

- پایان تحصیلات دوره لیسانس در نظام قدیم معادل پایان تحصیلات دوره کارشناسی در نظام جدید

- پایان تحصیلات دوره فوق لیسانس در نظام قدیم معادل پایان تحصیلات دوره کارشناسی ارشد در نظام جدید

فصل دوم مقررات

ماده 7- در اجرای تبصره 1 ماده 1 و ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مشاغل وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی طبقه بندی و طبقات آنها به شرح فهرست ضمیمه این آیین نامه به گروه های جدول حقوق موضوع ماده 1 قانون مذکور تخصیص می یابد . تخصیص سایر مشاغل شرکتهای دولتی که در این فهرست منظور نشده است موکول به ارسال پیشنهاد لازم از طرف شرکت ذیربط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور می باشد

ماده 8-  عناوینی که در مجموع شرح رشته های شغلی برای هر شغل به تصویب می رسد، عنوان رسمی مشاغل است و وزارتخانه و موسسات و شرکتهای دولتی مشمول این آیین نامه  موظفند پس از تخصیص پست سازمانی یا شغل مستمر به طبقات شغلی، در کلیه احکام کارگزینی مستخدمین، اسناد مالی و اوراق بودجه مربوط به آنان منحصراً عناوین مزبور را به کار برند.

تبصره- استفاده از عناوین مزبور که از نظر طبقه بندی ،  تعیین گروه حقوقی، فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها برای مشاغل مورد تصدی مستخدمین تعیین می شود، مانع  استفاده از عناوین پست ثابت سازمانی یا شغل مستمر (حسب مورد) نخواهد بود.

ماده9- از تاریخ 1/1/1370 شرایط احراز کلیه مشاغل رسته های طرح طبقه بندی مشاغل به استثنای مشاغل رسته فرابری داده ها و طرح هنرمندان (صرفاً دارندگان درجات هنری) به شرح جداوی 1/1 و 1/2 ، رسته فرابری داده ها و فناوری اطلاعات به ترتیب به شرح جداوی 2/1 و 2/2 و طرح طبقه بندی و ارزشیابی  مشاغل هنرمندان از تاریخ 1370، زمان اجرایی شدن آیین نامه ،  به شرح جداول 3/1،3/2و 3/3 ، حسب زمان اجرا، با اصلاحات و تغییرات آمده است.  

.....................

ماده 10- تخصیص مشاغل مورد تصدی مستخدمین مشمول این آیین نامه به طبقات شغلی و گروههای مربوط با توجه به شغل مورد تصدی ، مدارک و سنوات تجربی بر اساس فهرست تخصیص ضمیمه تا گروه 11 جدول حقوق با کمیته موضوع ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون می باشد . تخصیص به گروه های 12 و بالاتر علاوه بر رعایت مراتب فوق ، مستلزم ارزشیابی بر اساس ضوابط طرح های امتیازی مربوط خواهد بود.

.

.

.

 ماده ۱۴-از تاریخ 1/1/70 نحوه محاسبه تجربه قابل قبول مندرج در شرایط احراز رشته های شغلی بر اساس ضوابط ذیل خواهد بود :

الف-مراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیر دولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد .
ب- تجربه مربوط عبارت از آن قسمت از خدمات مستخدم است که در رشته مربوط به شغل مورد تصدی او باشد
ج-تجربه مشابه عبارت از آن بخش از خدمات مستخدم است که در زمینه شغل مورد تصدی او باشد (مانند تجربه کمک بهیاری برای بهیاری ، تجربه کارپردازی برای انبارداری ) تشخیص تجربه مشابه بعهده کمیته موضوع ماده 12 آئین نامه خواهد بود.
د- با توجه به تعاریف مندرج در بندهای الف ، ب ، ج ضابطه مورد عمل برای محاسبه تجربه قابل قبول جمع ردیف های زیر خواهد بود :
1- کلیه خدمات انجام شده در رشته مربوط به شغل مورد تصدی
2- کلیه خدمات انتجام شده در رشته های مشابه با شغل مورد تصدی
3- از بقیه خدمات معادل جمع ردیفهای یک و دو
توضیح : در هر حال یک سوم تجربه غیر مربوط مستخدم قابل احتساب خواهد بود.

ه- نحوه احتساب تجربه در مورد مستخدمینی که در طول خدمت در ارتباط با شغل مورد تصدی مدرک تحصیلی بالاتر ارائه نمایند جهت ارتقاء به گروه های ۹ و بالتر به شرح زیر می باشد:
1-    کل سوابق تجربی مربوط و مشابه با مدرک تحصیلی لیسانس مربوط و بالاتر
2-    پس از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس مربوط یک دوم سوابق طی شده مربوط و مشابه با مدرک تحصیلی فوق دیپلم قابل احتساب است .
3-    پس از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس مربوط یک سوم سوابق طی شده مربوط و مشابه با مدرک تحصیلی دیپلم قابل احتساب است
4-    از بقیه سوابق معادل خدمات بعد از اخذ مدرک لیسانس قابل احتساب خواهد بود0
5-     پس از اخذ مدرک فوق دیپلم مربوط تمام سوابق طی شده مربوط و مشابه با مدرک دیپلم قابل احتساب است .
 
و- مستخدمینی که حسب مدارک تحصیلی مربوط در گروه استحقاقی تخصیص یافته اند در صورت ارائه مدرک تحصیلی بالاتر در ارتباط با شغل مورد تصدی ، در هر حال تنزل گروه نخواهند یافت.

  ز-مدت خدمت وظیفه عمومی مستخدمین با توجه به تعاریف بندهای ب و ج به تناسب جزو هر یک از موارد مندرج در بند (د) قابل احتساب است 
  ح- برای احتساب تجربه بخش غیر دولتی   ارائه مدارک زیر الزامی است :
1- گواهی سابقه کار با قید تاریخ شروع ، استمرار، خاتمه و عنوان شغل مورد  تصدی
2- ارائه لیست یا سیاهه ریز حقوقی سنوات مختلف معتبر و تائیدیه پرداخت کسور بازنشستگی یا سهمیه بیمه
3- گواهی ثبت شرکت یا موسسه یا ارائه جواز تاسیس از مراجع ذیربط.
توضیح :در احتساب تجربه بخش غیر دولتی مستخدمین  فقط آن قمست از تجربه مستخدم که در رشته شغل مورد تصدی او باشد ملاک محاسبه خواهد بود.


لینک
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب