یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
تعاریف و کلیات طرح طبقه بندی مشاغل

بسمه تعالی
* تعاریف و کلیات طرح طبقه بندی مشاغل :

طبقه بندی مشاغل عبارتست از گروه بندی و تنظیم مشاغل بر حسب گروهها و طبقات مختلف با توجه به وظایف و مسئولیتها و شرایط احراز که بر پایه تجزیه و تحلیل شغل استوار است.
منظور از طبقه بندی مشاغل عبارتست از دسته بندی یا تنظیم مشاغل در گروههایی از مشاغل مشابه و قراردادن این مشاغل در طبقات و درجات مختلف، به طوری که رابطه  صحیح و مناسبی بین عوامل سه گانه زیر برقرار می شود:
1- وظایف، اختیارات و مسئولیتهای شغل؛
2- شرایط احراز مشاغل؛
3- حقوق و دستمزد و مزایای قابل پرداخت به هر گروه و طبقه شغلی.
از دیدگاه مدیریت طبقه بندی مشاغل لازمه ساختار منطقی و عقلایی، تصریح خطوط اختیار و مسئولیت، نظارت بر جریان امور، بهبود روشها، برقراری ارتباطات، کنترلهای مالی و آموزش است.

به منظور برداشت مشترک مسئولین و مجریان امر و ایجاد زیان مشترک تعریف برخی از اصطلاحات به کار گرفته شده در ضوابط کلی و آئین نامه اجرایی طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل ه تعریف برخی از آنها بشرح زیر می شود.

آئین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل : آئین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و آئین نامه ارتقاء گروه مصوب شورای امور اداری در دو فصل تنظیم گردیده است. فصل اول شامل کلیاتی از عوامل طرح و تعاریف برخی از اصطلاحات مربوط به طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل و فصل دوم در زمینه مقررات اجرایی و احکام مربوط به طرح است.
طرح طبقه بندی مشاغل : اصطلاحاتی است که به نظام طبقه بندی پست های سازمانی یا شغل مستمر در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 اطلاق میگردد و شامل شرح رشته های شغلی، فهرست تخصیص، مقررات و دستورالعملها و آئین نامه اجرایی مربوط به آن است.
پست یا شغل  مستمر : پست ثابت سازمانی در قانون استخدام کشوری و شغل مستمر در مقررات استخدامی شرکتهای دولتی از لحاظ این آئین نامه مترادف و یکسان به کار برده شده است و عبارت از مجموعه وظایف و مسئولیتهایی است که به موجب قانون بصورت مستمر یا غیر مستمر برای ارجاع به یک فرد در نظر گرفته می شود.
رشته شغلی :  عبارت است از چند طبقه شغلی که از لحاظ نوع کار مشابه بوده ولی از نظر اهمیت دشواری وظایف و مسئولیتها دارای درجات مختلف هستند مانند رشته شغلی کارگزین و رشته شغلی کتابدار و .... .
طبقه شغلی : عبارت است از یک یا چند پست که از نظر وظایف و مسئولیتها و دشواری انجام کار با یکدیگر مشابه و یکسان باشند، به نحوی که بتوان آنها را تحت عناوین طبقه واحدی قرار داد و شرایط احراز یکسان برای آنها نوشت و حقوق مساوی به متصدیان آنان پرداخت نمود .
شرایط احراز : عبارت است حداقل شرایطی است که برای انجام وظایف و مسئولیتهای یک شغل در نظر گرفته می شود. اهم این عوامل عبارتند از : تحصیلات، تجربه، دوره آموزشی و کارآموزی و ... است.
گروه : مشخص کننده سطوح مختلف طبقات شغلی است که حداقل و حداکثر حقوق طبقات شغلی مربوط را تعیین می کند و اشاره ای به یکی از مراتب 20 گانه جدول موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت اشاره دارد.
شرح رشته شغلی : عبارت است از شرحی که به منظور مشخص کردن وظایف و مسئولیتها و تعیین شرایط احراز مشاغل قابل تخصیص برای یک رشته شغلی مشخص تهیه می شود و حاوی عنوان، تعریف، نمونه وظایف و مسئولیتها، حداقل شرایط احراز ، همچنین تاریح تصویب و شماره تشخیص که مبین رشته فرعی، رشته و طبقات مشاغل است. ضمناً شرح رشته های شغلی حسب مورد در مجموعه های رشته های مختلف طرح طبقه بندی مشاغل آورده شده است.
رسته : عبارت است از مجموعه رشته های شغلی که از لحاظ نوع کار، حرفه، رشته تحصیلی و ...  وابستگی نزدیک دارند و با همدیگر کادر وسیع حرفه ای را تشکیل می دهند، مانند رسته اداری و مالی ، رسته خدمات ، رسته بهداشتی و درمانی و غیره .
رسته فرعی : در یک رسته، رشته های شغلی که از نوع کار و حرفه و شرایط احراز وابستگی بیشتری دارند، در یک رسته فرعی قرار می گیرند. مانند رسته فرعی امور مالیاتی در رسته اداری و مالی یا رسته فرعی خدمات پرستاری در رسته بهداشتی و درمانی

* وضعیت رسته های موجود طرح طبقه بندی مشاغل :
شرح رشته های شغلی که حسب تجانس نسبی از لحاظ نوع کار و حرفه، تخصص و شرایط احراز در رشته های مختلف طرح
طبقه بندی مشاغل قرار گرفته و به تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور رسیده است، در هشت مجموعه تنظیم گردید که هر کدام به صورت خلاصه به شرح زیر است :
رسته آموزشی و فرهنگی : اولین مجموعه از رشته های مختلف طرح طبقه بندی مشاغل ، رسته آموزشی و فرهنگی است که شامل 6 رسته فرعی و 50 رشته شغلی است. مشاغل این رسته با توجه به وظایف و مسئولیتها عموماً در سطح کاردانی ، کارشناسی و مدیریت و سرپرستی تبیین گردیده است و برای آنها حسب مورد وظایف اجرایی، مطالعاتی، آموزشی، هنری، برنامه ریزی و سرپرستی و مدیریت پیش بینی شده است. تصدی مشاغل این رسته عموماً نیاز به تحصیلات دانشگاهی یا تجارب و مهارت خاص دارد .
رسته اداری و مالی : این رسته دومین مجموعه از رسته های طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل است که شامل 5 رسته فرعی و 47 رشته شغلی است، وظایف و مسئولیتهای آنها دارای ماهیت اداری و مالی است. مشاغل آن سطوح مختلف شغلی مانند متصدی، مسئول، کاردان، کارشناس، سرپرستی و مدیریتی را در بر میگیرد و برای متصدیان آنها حسب مورد، وظایف اجرایی، مطالعاتی، تحقیقاتی و سرپرستی و مدیریت پیش بینی شده است. متصدیان مشاغل این رسته در بخش اجرایی نیاز به تجربه و مهارت توأم با مدارک دانشگاهی دارند.
رسته امور اجتماعی : سومین رسته از مجموعه طرح طبقه بندی مشاغل است که شامل 14 رسته فرعی و 75 رشته شغلی است. مشاغل تخصیص یافته در این رسته، با توجه به اهمیت وظایف و مسئولیتها، عموماً در سطوح کاردانی، کارشناسی، سرپرستی و مدیریتی تخصیص یافته است و برای سطوح مختلف آن وظایف اجرایی، مطالعاتی، پژوهشی، برنامه ریزی و سرپرستی پیش بینی شده است که برای سطوح کارشناسی و مدیریت و سرپرستی ، داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی و تخصص لازم است .
رسته بهداشتی و درمانی : چهارمین رسته از طرح طبقه بندی مشاغل با 16 رسته فرعی و 51 رشته شغلی تحت عنوان رسته بهداشتی و درمانی نامگذاری شده است، ماهیت وظایف و مسئولیتها، بهداشتی و درمانی است و متصدیان مربوط در سطوح کاردانی ، کارشناسی و مدیریت و سرپرستی انجام وظیفه می نماید. متصدیان مشاغل این رسته عموماً نیاز به مدارک تحصیلی دانشگاهی و تخصصی دارند .
رسته خدمات: این رسته پنجمین مجموعه از رسته های طرح طبقه بندی مشاغل است که شامل 6 رسته فرعی و 18 رشته شغلی است، ماهیت وظایف و مسئولیتها صرفاً اجرایی و خدماتی است و نیاز به مدارک تحصیلی دانشگاهی و تجارب و مهارت زیاد ندارد ولی در برخی موارد طی دوره های آموزشی ضروری است. متصدیان مربوط غالباً تحت عنوان متصدی یا مامور انجام وظیفه می نمایند .
رسته کشاورزی و محیط زیست : این رسته ششمین مجموعه از رسته های طرح طبقه بندی مشاغل با 12 رسته و 38 رشته شغلی است، وظایف و مسئولیتها در زمینه امور کشاورزی و محیط زیست است. متصدیان مشاغل در سطوح کاردانی، کارشناسی و مدیریت و سرپرستی انجام وظیفه می نماید. متصدیان شاغل این رسته اکثراً علاوه بر داشتن مدارک تحصیلی دانشگاهی نیاز به تخصصهای ویژه دارند.
رسته فنی و مهندسی : این رسته هفتمین رسته های طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل است که شامل 19 رسته فرعی و 129 رشته شغلی است، ماهیت وظایف و مسئولیتها، فنی و مهندسی است سطوح شغلی عموماً کاردانی و کارشناسی و مدیریت است که حسب مورد، متصدیان آنها امور اجرایی مطالعاتی، پژوهشی و آموزشی، برنامه ریزی و سرپرستی را بر عهده دارند. متصدیان مربوط غالباً نیاز به مدرک تحصیلی دانشگاهی و تخصصی دارند .
رسته فنآوری اطلاعات : این رسته هشتمین رسته های طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل است که دارای چهار رسته فرعی و 8  رشته شغلی است، وظایف و مسئولیتها جنبه اجرائی، مطالعاتی، تحقیقاتی و سرپرستی دارد. متصدیان مشاغل این رسته غالبأ علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی و تخصصی ، نیازمند تجربیات و مهارتهای لازم نیز است، ضمن اینکه همواره باید با طی دوره های آموزشی جدید معلومات و اطلاعات خود را به روز کنند.

* کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل:
در اجرای ماده 12 آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و با عنایت به ماده 21 آئین نامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان، در کلیه دستگاههای مشمول، کمیته ای با عنوان کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل تشکیل گردید.
وظایف این کمیته به شرح ذیل پیش بینی شده است.
- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه پیشنهادات واصله از واحدهای تابعه در خصوص طرح طبقه بندی مشاغل بر اساس مصوبات ملاک عمل؛
- تخصیص پستها یا مشاغل سازمانی به طبقات رشته های شغلی طرح طبقه بندی مشاغل و تعیین گروه مستخدمین در چارچوب ضوابط و مقررات طرحهای مربوطه؛
- نظارت و کنترل مدارک ارائه شده به کمیته و تشخیص تجربه، مدرک تحصیلی، دوره های آموزشی، کارآموزی، سوابق تجربی و غیره ، بر اساس مستندات و مقررات مندرج در طرح های طبقه بندی مشاغل؛
- بررسی پیشنهادات لازم در زمینه اصلاح طرح های طبقه بندی مشاغل به منظور جاری نگهداشتن طرح ها و انطباق آن با نیازهای استخدامی دستگاه ذیربط و ارائه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛
- نظارت بر تعیین مشاغل مستخدمین پیمانی از لحاظ شرایط تصدی؛
- نظارت و کنترل مجوزهای استخدامی و انطباق ان با شرایط و ضوابط تصدی؛
- نظارت بر امر انتصابات و ارتقاء و تنزل گروه با توجه به قوانین و مقررات موجود و ضوابط طرحهای طبقه بندی مشاغل ملاک عمل؛
- بررسی و تائید کلیه پیشنهادات ارتقاء گروه مستخدمین بر اساس ضوابط ملاک عمل؛
- نظارت بر اجرای طرح ارزیابی مدیران و متصدیان مشاغل تحقیقی و تخصصی و سایر طرحهای امتیازی حسب مقررات مندرج در طرح های فوق الذکر؛
- نظارت بر صحت صدور کلیه احکام استخدامی کارکنان؛
- انجام کلیه اموری که حسب قوانین و مقررات مختلف در چارچوب آن به کمیته محول می شود.
توضیح اینکه با توجه به تصمیمات متخذه در کمیته اجرائی دانشگاه ، بخشی از وظایف کمیته اجرائی دانشگاه ، به کمیته اجرائی فرعی واحدهای تابعه تفویض گردیده است.

* چگونگی انتصاب :
بر اساس مفاد ماده 15 آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل ، هر گونه انتصاب افراد به مشاغل قابل تخصیص در رشته های شغلی موجود در طرح طبقه بندی مشاغل علاوه بر رعایت کلیه مقررات مربوط، مستلزم رعایت شرایط احراز مندرج در شرح رشته های شغلی مربوط است و در صورتی که انتصاب با توجه به مفاد تبصره یک ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موجب ارتقاء گروه مستخدم گردد، رعایت آیین نامه اجرایی ارتقاء گروه نیز الزامی خواهد بود. انتصاب برای مشاغل مدیران علاوه بر مقررات فوق با رعایت ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران موضوع مصوبه شورای عالی اداری مصوبه شماره 1426/1901 مورخ 11/1/1382 صورت پذیرفته، ولی در خصوص انتصاب از لحاظ دایره شمول، معیارها و شرایط و فرآیند انتخاب در شمول ضوابط مذکور است و شرایط تحصیلی و تجربی مشاغل موصوف بر اساس ضوابط مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور انجام می گیرد .

 * تجربه و انواع آن :
بر اساس مفاد ماده 14 آئین نامه اجرایی از تاریخ 1/1/1370 ، نحوه محاسبه قابل قبول مندرج در شرایط احراز رشته ای شغلی براساس تعاریف و ضوابط ذیل خواهد بود :
الف ) تعریف تجربه: مراد از تجربه، آن بخش از خدمات دولتی و یا غیر دولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم گردد و با توجه به موارد زیر در تعیین گروه شغلی وی موثر باشد .

ب) تجربه مربوط : عبارت از ان قسمت از خدمات مستخدم است که در رشته مربوط به شغل مورد تصدی او باشد.
ج) تجربه مشابه : عبارت از آن بخش از خدمات مستخدم است که در زمینه شغلی مورد تصدی او باشد (مانند تجربه کمک بهیار برای بهیاری ، تجربه کارپردازی برای انبارداری).
د ) ضوابط احتساب تجربه:  با توجه به تعاریف فوق ، ضوابط مورد عمل برای محاسبه تجربه قابل قبول ، جمع ردیفهای زیر خواهد بود :
1- کلیه خدمات انجام شده در رشته مربوط به شغل مورد تصدی.
2- کلیه خدمات انجام شده در رشته های مشابه با شغل مورد تصدی.
3- از بقیه خدمات معادل جمع ردیف های یک و دو.
 (در هر حال   تجربه غیر مربوط مستخدم قابل احتساب خواهد بود ) .

هـ) نحوه احتساب تجربه در مورد مستخدمینی که در طول خدمت در ارتباط با شغل مورد تصدی مدرک تحصیلی بالاتر ارائه نمایند ، جهت ارتقاء گروه به گروه 9 بالاتر به شرح زیر است .
1- کل سوابق تجربی مربوط و مشابه با مدرک تحصیلی لیسانس مربوط و بالاتر
2- پس از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس مربوط ،   سوابق طی شده مربوط و مشابه با مدرک تحصیلی فوق دیپلم .
3- پس از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس مربوط ،  سوابق طی شده مربوط  و مشابه با مدرک تحصیلی دیپلم .
4- از بقیه سوابق معادل خدمات بعد از اخذ مدرک لیسانس.
5- پس از اخذ مدرک تحصیلی فوق دیپلم مربوط ، تمام سوابق طی شده مربوط و مشابه با مدرک تحصیلی دیپلم .
ضمناً به موجب بند 3 بخشنامه شماره 1865/42 مورخ 6/5/1372 سازمان امور اداری و استخدامی کشور (وقت) در صورت ارائه مدرک تحصیلی مطلوب و بالاتر از دیپلم، برای ارتقاء به گروههای 9 و بالاتر جدول حقوق ،  سوابق تجربی مستخدم در مشاغل تخصیص یافته به گروههای 8 و بالاتر که در همان رشته شغلی یا رشته های شغلی هم سطح کسب شده است ، به عنوان تجربه مربوط و قابل قبول قابل احتساب است .
و) مستخدمینی که حسب مدرک تحصیلی در گروه استحقاقی تخصیص یافته اند، در صورت ارائه مدرک تحصیلی بالاتر در ارتباط با شغل مورد تصدی در هر حال تنزل گروه نخواهند یافت .
ز) مدت خدمت وظیفه عمومی مستخدمین با توجه به نوع تجربه کسب شده قابل احتساب است.
ح) تجربه بخش غیر دولتی با ارائه مدارک زیر می تواند به عنوان تجربه قابل قبول در ارتقاء گروه مستخدم منظور گردد.
1- گواهی سابقه کار با قید تاریخ شروع، استمرار – خاتمه و عنوان شغلی مورد تصدی؛
2- ارائه فهرست یا سیاهه ریز حقوقی سنوات مختلف معتبر و تائیدیه پرداخت کسور بازنشستگی یا سهمیه بیمه؛
3- گواهی ثبت شرکت یا موسسه یا ارائه جواز تائید از مراجع ذیصلاح؛
توضیح : در احتساب تجربه بخش غیر دولتی مستخدمین فقط آن قسمت از تجربه مستخدم که در رشته شغلی مورد تصدی او باشد، ملاک محاسبه خواهد بود.
ط) سوابق تجربی کسب شده در موسسات خارج از کشور با رعایت ضوابط زیر در ارتقاء گروه مستخدم قابل احتساب است.
1- تجربه کسب شده در مشاغل تخصصی بوده و به طور تمام وقت و در مقابل دریافت دستمزد حاصل شده است،( تشخیص مشاغل تخصصی در هر مورد به عهده کمیته اجرائی است )
2- در رشته مربوط با شغل مورد تصدی فعلی مستخدم باشد .
3- گواهی موسسه مربوط از لحاظ تمام وقت بودن خدمت شخص در آن موسسه و دریافت حقوق و دستمزد به تائید سفارتخانه یا کنسولگری دولت جمهوری اسلامی در کشور ذیربط رسیده باشد .
ی) کمیته اجرائی مکلف است قبل از احتساب تجربه بخش غیر دولتی و خارج از کشور مستخدمین، بدواً در مورد صحت و سقم مدارک رسیدگیهای لازم را به عمل آورند و در صورت تائید نسبت به احتساب آن اقدام لازم را معمول دارند.
ک) ضوابط موضوع ماده 14 آئین نامه برای کلیه رسته ها به استثنای مشمولین طرحهای طبقه بندی مشاغل معلمان، پزشکان ، هنرمندان و رسته فناوری اطلاعات به مورد اجرا گذاشته می شود.
ل) در احتساب تجربه برمبنای ماده 14 آئین نامه ، حالات استخدامی زیر ملاک محاسبه نیستند .
1- آمادگی به خدمت
2- ایام تعلیق
3- ایام بازنشستگی
4- ایام عدم اشتغال (نظیر انفصال موقت ، مرخصی بدون حقوق و .. )

* ارتقاء و تنزل گروه :
ارتقاء گروه عبارت است از تغییر شغل مستخدم و گماردن وی به شغلی در گروه بالاتر است و تنزل گروه عبارت است از تغییر شغل مستخدم و گماردن وی به شغلی که در گروه پائین تر است.
لازم به ذکر است با توجه به ضوابط موجود ، تعریف ارائه شده در خصوص تغییر گروه مستخدمین عملاً صادق نیست ، هر چند به طور منطقی ارتقاء گروه مستخدم در اثر کسب تجربه و مهارت صورت میگیرد، انجام وظیفه و مسئولیتهای پیچیده تری از وی انتظار می رود و شرایط عمومی ارتقاء گروه کارمندان به صورت زیر است :
1- رعایت ضوابط مندرج در شرح رشته های شغلی مربوط مشتمل بر موارد مطروحه در تعریف رشته شغلی، نمونه وظایف و مسئولیتها و شرایط احراز .
2- رعایت ضوابط مربوط به دستورالعمل ارزشیابی.
3- رعایت مفاد آئین نامه ارتقاء گروه مستخدمین منضم به بخشنامه شماره 6912/د مورخ 15/11/1370 سازمان امور اداری و استخدامی کشور (وقت)

* گروههای تشویقی کارکنان :
با عنایت به اینکه در قانون نظام هماهنگ و اصلاحات بعدی آن برای جذب و نگهداشت و یا ارج نهادن به خدمات خاص، گروههای تشویقی منظور شده، که حسب مورد عبارتند از :

1- گروههای تشویقی شهداء :  به موجب بخشنامه شماره 3000/د مورخ 2/6/1371 سازمان امور اداری و استخدامی کشور (وقت) پس از محاسبه سابقه خدمت قابل قبول شهدا و تعیین گروه استحقاقی آنان در اجرای تبصره 3 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت ، دو گروه ارفاقی به گروههای استحقاقی اضافه می گردد.
2- گروههای تشویقی مدیران :  براساس مفاد بخشنامه شماره 4090/24 مورخ 1/8/1372 سازمان امور اداری و استخدامی کشور (وقت) به مدیران براساس سوابق تجربی و رعایت سایر مقررات تا دو گروه تشویقی قابل اعطاست.
3- گروههای تشویقی کارکنان : بر اساس مفاد دستورالعمل ارزشیابی با رعایت ضوابط مندرج در طرح به موجب بند هـ تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان می توان تا دو گروه تشویقی به گروههای استحقاقی کارکنان اضافه گردد .
4- گروههای تشویقی ایثارگران : گروههای تشویقی ایثارگران حداکثر تا دو گروه به موجب بخشنامه شماره 2727/د مورخ 1/8/1372 سازمان امور اداری و استخدامی کشور (وقت) قابل اعطاست .
5- گروه ارفاقی به دارندگان مدارک تحصیلی ششم ابتدائی که دوره های خاص کارآموزی یا آموزشی دیده باشند(نظیر راننده):  براساس مفاد بخشنامه شماره 10203/42/2 مورخ 22/6/1374 سازمان امور اداری و استخدامی کشور (وقت) یک گروه ارفاقی علاوه بر گروههای استحقاقی قابل اعطاست .
6- گروههای تشویقی افراد بسیج عضو گردان های عاشورا : به موجب مفاد بخشنامه شماره 534/1/4/2 مورخ 27/12/1375 سازمان امور اداری و استخدامی کشور (وقت) مستند به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، یک گروه علاوه بر گروههای استحقاقی و تشویقی موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان قابل اعطاست .
7- گروههای تشویقی اضافی ایثارگران : به موجب تبصره 7 الحاقی سال 81 به ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت دو گروه ، به غیر از گروههای ردیفهای 2 و 3 موارد قابل اعطاء خواهد بود.
8- گروه تشویقی فرزندان شاهد:  در اجرای بند (ع) تبصره 20 قانون بودجه سال 1386 اعطاء یک گروه تسویقی به فرزندان شاهد از تاریخ 1/1/86 با رعایت سقف دو گروه تشویقی ایثارگری بلامانع است. لینک
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب