1- بخشنامه 8730 وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری در خصوص اصلاح مصوبات دریافت از اینجا
2- بخشنامه161816درخصوص آیین نامه های استخدامی اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری دریافت از اینجا
3- بخشنامه273298 درخصوص آیین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری دریافت از اینجا
4- بخشنامه273298 درخصوص آیین نامه استخدامی غیر هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری دریافت از اینجا
5- بخشنامه273298 درخصوص آیین نامه سازماندهی و تشکیلات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری دریافت از اینجا
6- بخشنامه 273298 درخصوص آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری دریافت از اینجا
7- بخشنامه273298 درخصوص آیین نامه چهارگانه دریافت از اینجا
8- بخشنامه 22592 درخصوص نیروهای شرکتی دریافت از اینجا