یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٤/۳/۱٩

نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد شغلی

 
مطالعات مدیریت بهبود و تحول، دوره 22، شماره 70، تابستان 1392، صفحه 209-229  XMLاصل مقاله (4229 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 ایرج سلطانی؛ 2 رسول صریحی اسفستانی  ؛ 2 حمیده عباسی
1استادیار دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات اصفهان
2دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اصفهان
چکیده
رفتار شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای اختیاری و آگاهانه کارکنان، تاثیر به سزایی بر عملکرد شغلیکارکنان دارد و توانمند سازی روانشناختی آنان به سازمان ها امکان انعطاف پذیری بیشتر و پاسخ دهی سریع به تغییرات را می دهد و از طرفی دیگر حمایت سازمانی ادراک شده به برداشت کارکنان از میزان توجه سازمان به تلاش، سلامتی و آسایش آن ها اشاره دارد. از این رو با توجه به اهمیت این عوامل در سازمان ها، پژوهش حاضر به بررسی رابطه حمایت سازمانی و توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی می پردازد. جامعه آماری این تحقیق، کارکنان ستادی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی است که مجموعاً 761 نفر می باشند؛ که از روش تصادفی طبقه ای استفاده شده و از این جامعه، نمونه مورد نظر از طریق فرمول کوکران، 771 نفر به دست آمد. به منظور گردآوری داده های پژوهش، از پرسشنامه استاندارد چینگ و تسونگ ) 2172 ( استفاده شد. همچنین جهت افزایش روایی پرسشنامه از نقطه نظرات اساتید متخصص این رشته و کارشناسان وزارت مذکور بهره مند گردید. از روش آلفای کرونباخ ) 18.6 ( جهت تعیین پایایی پرسشنامه استفاده شد.
در این پژوهش تجزیه و تحلیل داده ها، از طریق ماتریس همبستگی، معادلات رگرسیون، تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار آماری لیزرل انجام شده است. یافته ها حاکی از آن است که حمایت سازمانی ادراک شده ) 1877 (. و توانمندسازی) 1872 ( به تنهایی بر عملکرد شغلی تأثیر نمی گذارد. لیکن رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر میانجی مؤثر بین حمایت سازمانی ادراک شده).. 18 ( و توانمندسازی روانشناختی) 18.0 ( باعملکرد شغلی است. سازمان ها با بهره گیری از نتایج حاصله، در دنیای نوینی که پیوسته در حال تغییر و تحول است قادر به پیشی گرفتن از رقبا خواهند شد
  نظرات ()
بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٤/۳/۱٩

بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران

مجله مدیریت اجرایی، دوره 4، شماره 8، زمستان 1391، صفحه 2-2  XMLاصل مقاله (207 K)
نوع مقاله: علمی - پژوهشی
نویسندگان
1 ابراهیم صالحی عمران* ؛ 2 زهرا جعفری کرفستانی
1دانشیار برنامه ریزی آموزشی،دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی،گروه علوم تربیتی
2کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی،دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی،گروه علوم تربیتی
چکیده
هدف این مقاله بررسی میزان برخورداری­ ازشاخص­ های مختلف ­رفتارشهروندی سازمانی در یکی از سازمان­های آموزشی بوده است. در این تحقیق رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران با توجه به نوع وظایف،سابقه ­ی خدمت، سطح تحصیلات،­جنسیت و نوع استخدام، در چهارچوب نظریه ارگان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری آن 300 نفر از پرسنل بخش های مختلف دانشگاه تشکیل داده و روش جمع آوری اطلاعات به شیوه سرشماری­ انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی بوده که داده ها با استفاده از روش مثلث سازی و سه ابزار پرسشنامه، مصاحبه و بررسی اسناد جمع ­آوری شدند. یافته های این تحقیق نشان ­دا دکه ­کارکنان ­دانشگاه ­مازندران ­از­ رفتار شهروندی­ سازمانی­ برخوردار می­ باشند. ولی بین ­میزان ­برخورداری ­از ­شاخص ­های مختلف رفتار شهروندی ­سازمانی تفاوت ­معنی­ داری ­وجود ­دارد. همچنین از دیگر یافته ها حاصل از این تحقیق ­اینکه؛ بین ­کارکنان ­در ­میزان ­برخورداری ­برحسب­جنسیت­ ­نوع ­وظایف ،سطح­ تحصیلات­، و نوع استخدام تفاوت معنی­ داری وجود ندارد. ­ولی از نظر سابقه­ ی خدمت تفاوت معنی ­دار وجود دارد. یافته های حاصل از مصاحبه نیز نشان دادکه کارکنان از رفتار شهروندی سازمانی برخوردارمی­ باشند در نهایت بررسی اسناد و مدارک نیز گویای این بود که دانشگاه در زمینه آموزش رفتارهای شهروندی دوره­ی آموزشی برگزار نکرده است. 
براین اساس توجه بیشتر به شناخت رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه مازندران به منظور افزایش اثربخشی سازمان بیش از پیش احساس می شود و بدنبال آن، نیاز به شناخت و آموزش این مفهوم و ابعاد آن به منظور توانمندسازی نیروی انسانی را می طلبد.
کلیدواژگان
رفتار شهروندی سازمانی؛ کارکنان.دانشگاه مازندران
  نظرات ()
نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٤/۳/۱٥

نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد (نامه شماره 83421 مورخ 26/1/1394 معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی)

جناب آقای تیموری

معاون محترم حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره 710/20000 مورخ 27/8/1393 جناب‌عالی، نظر مشورتی این معاونت به شرح زیر به استحضار می‌رسد:

نظر مشورتی:

شرط برخورداری از کمک هزینه «عائله‌مندی» و «اولاد» برای مستخدمین اعم از زن و مرد «داشتن همسر» و یا «اولاد» است و لذا در صورتی که هر یک از این علل موجده فراهم نباشد، برخورداری از حقوق مزبور غیرقابل تصور است.

استفساریه بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری که در تاریخ 18/11/1390 به تصویب رسیده است، در مورد زنان مستخدمینی است که صاحب فرزند هستند؛ مستقل از این‌که (در حال حاضر) دارای همسر باشند یا نباشند، بتوانند از حق اولاد برخوردار شوند و علی‌القاعده ارتباطی با زنانی که تا کنون ازدواج نکرده‌اند نداشته و شامل ایشان نمی‌گردد.

امیدوار رضایی- معاون قوانین مجلس شورای اسلامی

  نظرات ()
رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٤/۳/۱٤

رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه صدور حکم بازنشستگی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه صدور حکم بازنشستگی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

جهت مشاهده متن کامل به این لینک مراجعه نمایید.

روزنامه رسمی شماره 20401- 26/12/1393

  نظرات ()
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب