یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی نویسنده: یوسف زنگانه - جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٢

چشم انداز مدیریت دولتی/شماره 3 /پاییز 1389/ صفحه 103 - 117

ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی

غلامعلی طبرسا/ حمید رامین مهر

چکیده

شرایط کاملاً متحول، افزایش رقابت و ضرورت اثربخشی سازما نها در چنین شرایطی، نیاز آنها را به نسل ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش آشکار کرده است؛ نسلی که از آنها به عنوان سربازان سازمانی یاد می شود. این کارکنان بی تردید، وجه ممیز سازمان های اثربخش از غیراثربخش هستند چرا که بی هیچ چشم داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل کرده و از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند.

با توجه به اهمیت موضوع رفتار شهروندی سازمانی در این مقاله سعی شده است مدلی ارائه شود که در راستای کمک به بهبود و ارتقای اینگونه رفتار ها باشد؛ از اینرو پس از مطالعه مدل های مختلف رفتار شهروندی سازمانی مدل گراهام و پادساکف انتخاب و بر مبنای آن سؤالات پرسشنامه طراحی شد؛ سپس در تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه دوم، ابعاد اطاعت سازمانی، وفاداری سازمانی و مشارکت سازمانی به عنوان مؤلفه تعلق سازمانی نام گذاری و ابعاد ابتکارات فردی، رفتارهای کمک کننده و جوانمردی به عنوان مؤلفه ویژگی های فردی نام گذاری شدند. پس از شکل گیری مدل مفهومی تحقیق، جهت آزمودن صحت مدل های اندازه گیری و همچنین آزمون فرضیات تحقیق از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که هم عوامل فردی و هم تعلق سازمانی بر شکل گیری رفتار شهروندی سازمانی اثر بسیاری زیادی دارند و در بین ابعاد OCB  فقط رابطه میان اطاعت سازمانی و  OCB معنادار نشد.

کلیدواژ هها: رفتار شهروندی سازمانی، تحلیل عاملی اکتشافی، تعلق سازمانی، ویژگیهای فردی.

دریافت مقاله کامل از اینجا

  نظرات ()
اثرات نیمرخ هوشی، شخصیتی و خلاقیت بر مهارتهای مدیریتی نویسنده: یوسف زنگانه - جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٢

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی (M.A.)

 عنوان: اثرات نیمرخ هوشی، شخصیتی و خلاقیت بر مهارت­های مدیریتی در مدیران سازمان تعاونی روستایی ایران

استاد راهنما: دکتر ناصر پورصادق/  استاد مشاور: دکتر غلامرضا معمارزاده

نگارنده: عبدالکریم کیانی

چکیده

در این تحقیق، به اثرات نیمرخ هوشی، شخصیتی و خلاقیت بر مهارت­های مدیریتی در مدیران سازمان تعاونی روستایی ایران پرداخته شده و سؤال اصلی بدین ترتیب تدوین گردیده است که سهم و نقش عوامل روان­شناختی بر مهارت­های مدیریتی مدیران سازمان تعاونی روستایی ایران به چه میزان است؟ روش تحقیق حاضر توصیفی بوده و از نوع زمینه­یابی می­باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی مدیران سازمان­های دولتی تعاون روستایی کل کشور در بر می‌گیرند که با استفاده از روش سرشماری، تمامی جامعه آماری مدنظر قرار گرفتند و سپس با استفاده از ابزارهای نسخه نوین هوش­آزمای تهران- استانفورد – بینه، فرم بازسازی شده پرسشنامه ویژگی­های شخصیتی مینه­سوتا-2، آزمون خلاقیت تورنس و مهارت­های مدیران، به اجرای آزمون‌ پرداخته گردید. در نهایت، با استفاده از مدل آماری رگرسیون چندمتغیری به آزمون   سؤال­های تحقیق پرداخته و یافته­های تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت معنی‌داری بین حیطه «غیرکلامی» و «حافظه فعال»  با «مهارت ادراکی» و «مهارت­های مدیریتی»، و ارتباط منفی معنی‌داری بین آسیب­شناسی شخصیتی در حیطه «درون­گرایی» با «مهارت انسانی»، مشاهده می‌شود.

واژه­گان کلیدی: نیمرخ هوشی، نیمرخ شخصیتی، نیمرخ خلاقیت، مهارت­های مدیریتی

  نظرات ()
نقش هوش هیجانی در اثربخشی تدریس معلمان درمدارس راهنمایی نویسنده: یوسف زنگانه - پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢

فصلنامه علمی پژوهشی  رهیافتی نو در مدیریت آموزشی/سال سوم/شماره نهم/بهار 1391
نقش هوش هیجانی در اثربخشی تدریس معلمان درمدارس راهنمایی

ویدا فلاحی و کاوه رستمی

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 296 Kb 

از صفحه: 167 تا صفحه: 188 

خلاصه به فارسی:
این پژوهش به بررسی رابطه هوش هیجانی معلمان و اثربخشی تدریس و هم چنین، پیش بینی اثربخشی تدریس و زیر مقیاس های آن به وسیله متغیر هوش هیجانی معلمان می پردازد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. نمونه پژوهش شامل 704 نفر از دانش آموزان مدارس راهنمایی و هم چنین، 32 نفر از دبیران زن و مرد مدارس راهنمایی شهر شیراز می باشند که با روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن با ضریب پایایی 89/0 و ابزار اثربخشی تدریس پاینتا و همر بوده است. اساساً این ابزار اثربخشی تدریس را با روش مشاهده ای می سنجد و دارای سه بعد (حمایت آموزشی، حمایت عاطفی و سازماندهی کلاسی) می باشد. برای پایایی این مقیاس ضریب همبستگی بین دو مشاهده مستقل محاسبه و مقدار (85/0 =r) بدست آمده است. افزون بر این ابزار مشاهده ای، سعی شد تا عوامل تدریس اثر بخش در سه بعد ذکر شده، با کمک پرسشنامه ای که به وسیله دانش آموزان پاسخ داده می شود، انداره گیری گردد که پیش از استفاده، روایی و پایایی آن مورد سنجش قرار گرفته است. پایایی این مقیاس با روش آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار (78/0 = α) بدست آمد. جمع کل نمره های بدست آمده از این دو ابزار ( مشاهده ای و پرسشنامه دانش آموزی) به عنوان مبنای اثربخشی تدریس معلمان در نظر گرفته شد. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، ضریب همبستگی و محاسبه ضریب رگرسیون چند متغیری می باشد. نتایج بیانگر آن بودند که بین دو متغیر یاد شده رابطه ای مثبت وجود دارد و حتی با کنترل متغیرهای سن،‌ جنس و تحصیلات معلمان، فاکتور هوش هیجانی قادر است با قدرت بالایی اثربخشی تدریس معلمان را پیش بینی نماید) 73/0(Beta= و هم¬چنین، رابطه مجزای هوش هیجانی با زیر مقیاس های تدریس اثربخش نشان داد که هوش هیجانی با عامل حمایت عاطفی (,P<.00061/0r=)‌ و حمایت آموزشی (,P<.0542/0=r) به ترتیب بیش ترین همبستگی و با زیرمقیاس سازماندهی کلاسی کم¬ترین رابطه را نشان داده است، لذا فرضیه های پژوهش مورد پذیرش قرار گفت. از آنجایی که خوش بختانه هوش هیجانی قابل آموزش می باشد، پیشنهاد می شود که در برنامه های درسی تربیت معلم توجه به پرورش هوش هیجانی معلمان بیش تر مورد توجه قرار گیرد.
کلمات کلیدی به فارسی:
هوش هیجانی درآموزش، هوش هیجانی معلمان، اثربخشی تدریس، تدریس اثربخش در مدارس راهنمایی.

  نظرات ()
رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی دبیران مدارس متوسطه نویسنده: یوسف زنگانه - پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢

فصلنامه علمی پژوهشی  رهیافتی نو در مدیریت آموزشی/سال سوم/شماره نهم/بهار 1391
رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان

فریبا کریمی/ فهیمه حسومی/زهرا لیث صفار

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 185 Kb 

از صفحه: 151 تا صفحه: 166

خلاصه به فارسی:
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی دبیران دوره متوسطه شهر اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی90- 89 به تعداد 4064 نفر بودند. حجم نمونه به وسیله فرمول تعیین حجم نمونه 305 نفر و با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای تعیین گردید. ابزار جمع آوری داده ها دو پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی شرینگ (1994) و رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران (1990) بود. روایی محتوایی هر دو پرسشنامه به وسیله صاحبنظران تأیید گردید و برای تأیید پایایی، آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هوش هیجانی80/0 و برای پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی 79/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها از راه آمار توصیفی و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون تعقیبی شفه) انجام گرفت. نتایج نشان دادند که از بین مؤلفه های هوش هیجانی، خودآگاهی، خودانگیزی، همدلی و مهارت های اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی دبیران رابطه مثبت داشتند. بین نظرات دبیران در مورد هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به جنس، سابقه خدمت و مدرک تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده نشد جز اینکه دبیران با سابقه خدمت بیش از 20 سال هوش هیجانی خود را بیش تر برآورد کردند.
کلمات کلیدی به فارسی:
هوش هیجانی، رفتار شهروندی سازمانی، مهارت های اجتماعی، خود انگیزی، معلمان دوره متوسطه

  نظرات ()
حل مشکلات ترافیکی با توسعه شهر الکترونیکی نویسنده: یوسف زنگانه - پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢

حل مشکلات ترافیکی با توسعه شهر الکترونیکی
چرا خدمات مجازی شهری مهم است؟

نویسنده: محسن جندقی

خیابان های شلوغ، ترافیک سرسام آور، مردم سرگردان و یک دنیا کار و رو زمین ماندن بار. مردم برای چه در خیابان ها هستند؛ مگر درصد بالایی از مردم نباید اول وقت در محل کار باشند و با پایان ساعت کاری راهی منازل شوند؟ پس این همه عامل ترافیکی در خیابان ها چه می کنند؟ اگر تحقیقی در این باره صورت گیرد متوجه خواهید شد بسیاری از کسانی که در خیابان ها به این طرف و آن طرف می دوند به علت انجام کارهای اداری و بروکراتیک است. یک نفر برای گرفتن پاسپورت، دیگری برای پست کردن درخواست اداری، برای گرفتن پروانه ساختمان و دیگری برای کاری دیگر و حل مشکلی به این طرف و آن طرف شهر می رود تا مشکلی دیگر بیافریند؛ مشکل ترافیکی. به همین علت است که مسوولان شهرداری توسعه «شهر الکترونیکی» را در راس کارهای خود قرار دادند تا مشکلات بسیاری حل شود.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
معافیت مالیاتی حقوق کارگران و کارمندان تا سقف 830 هزار تومان نویسنده: یوسف زنگانه - چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
با تصویب نمایندگان کارمندان و کارگرانی که تا سقف 830 هزار تومان در ماه حقوق می گیرند از پرداخت مالیات معاف می شوند.
 به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه کل کشور مصوب کردن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 52 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392 مبلغ 100 میلیون ریال در سال تعیین شود. پیش از این رقم سقف معافیت مالیاتی در گزارش کمیسیون مبلغ 72 میلیون ریال ذکر شده بود که با پیشنهاد محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان و رای موافق نمایندگان مجلس این رقم به 100 میلیون ریال افزایش یافت.

همچنین بخش دوم این بند به دلیل مغایرت با قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد تا در این خصوص تصمیم گیری شود.

  نظرات ()
رابطه بین هوش هیجانی با بالندگی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی نویسنده: یوسف زنگانه - یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢

فصلنامه علمی پژوهشی  رهیافتی نو در مدیریت آموزشی/سال سوم/ شماره یازدهم / پاییز 1391

رابطه بین هوش هیجانی با بالندگی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

سعید نجارپور استادی و هوشنگ تقی زاده

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF (198 Kb 

از صفحه: 121 تا صفحه: 136

خلاصه به فارسی:
این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین مولفه های هوش هیجانی با بالندگی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. حجم جامعه آماری برابر با 160 نفر و حجم نمونه، بر اساس جدول کرجسی و مورگان 113 نفر میباشد که با روش نمونهگیری تصادفی طبقه ای، انتخاب شده اند. ابزار گردآوری دادهها، پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی بار- آن و پرسشنامه محقق ساخته بالندگی سازمانی است که روایی پرسشنامه بالندگی سازمانی بر اساس روایی صوری و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مشخص شده است. داده های بدست آمده با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن، من ویتنی و آزمون فریدمن، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که بین -U آزمون مولفههای تحمل فشار روانی و واقع گرایی با بالندگی سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین، مشخص شد که رتبه مولفه های هوش هیجانی و مولفه های بالندگی سازمانی در بین کارکنان زن و مرد یکسان است. در ضمن معلوم شد که در بین هر دو جنس و در مورد مولفه های هوش هیجانی، مولفه مسئولیت پذیری از بالاترین اولویت و مولفه استقلال از پایین ترین اولویت برخوردار است. یافته دیگر پژوهش این بود که در بین هر دو جنس، مولفه گشودگی و شفاف بودن، از بالاترین اولویت در بین مولفه های بالندگی سازمانی برخوردار است.
کلمات کلیدی به فارسی:
هوش هیجانی، بالندگی سازمانی،کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

  نظرات ()
مبانی خط مشی گذاری عمومی نویسنده: یوسف زنگانه - یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢

نام کتاب: مبانی خط مشی گذاری عمومی

تالیف: دکتر کرم اله دانش فرد

ناشر: نیاز دانش

فهرست کتاب:

معرفی کتاب: خط مشی گذاری عمومی ، زمینه مطالعاتی جدیدی را در علوم سیاسی ومدیریت دولتی ایجاد نموده است .خط مشی گذاری عمومی ، توصیفی از چگونگی قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به اولویت های سیاسی دولنمردان است . این فرآیند نشان می دهد تصمیمات عمومی چگونه اخذ می شوند ، چه افراد یا گروههایی در این مسیر تاثیر گذار هستند . چگونه می توان این تصمیمات را اجرایی نمود و در نهابت چگونه می توان عملکرد دولت را ارزیابی نمود و آیا با اجرای این برنامه ها نتیجه مطلوب کسب می شود یا خیر . همانطور که دولتها گسترش یافته و پیچیده تر شده اند ، رویکرد به مسائل عمومی و مطالعات دولتها افزایش یافته است . دانشمندان و پژوهشگران این رشته نیز ، ابعاد بیشتری از دولت را گسترش دادند و بر تحلیل فعالیت های سه حوزه : قانونگذاری ، اجرایی و قضایی متمرکز شدند . این رشته ، رابطه دولت و ملت را توسعه داده و بهبود بخشیده است ، سطح تخصصی دولت ها را افزایش داده و به دولت در شناسایی تقاضاها و خواسته های عمومی کمک کرده است . به مردم نیز کمک کرده اسـت درک بهـتر و عمیـق تـری نسبـت بـه فعالیـت های دولت داشـته باشند


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اریک تریست تحقیقات مربوط به سامانه های فنی واجتماعی درموسسه تاویستاک نویسنده: یوسف زنگانه - یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢

تئوریهای مدیریت

بخش بیست و دوم : « اریک تریست » و تحقیقات مربوط به سامانه های فنی واجتماعی درموسسه تاویستاک

کتاب تئوریهای سازمان و مدیریت

مطالعه آثار تغییر فناوری باعث شد تریست این طور نتیجه بگیرد که یک گروه کاری نه یک سامانه فنی ونه یک سامانه اجتماعی بلکه سامانه ای به هم پیوسته است مقتضیات فنی ،قایل شدن محدودیت های مکانی برحسب نوع سازمان کاری راممکن می سازد

تریست درادامه مطالعاتی که درمورد مسایل کارکنان معدن انجام داد دریافت که می توان درمتن شرایط اقتصادی فناوری همسان سامانه های مختلفی رادرمورد سازمان های کاری به کاربرد وبه نتایج اجتماعی ،روانی متفاوتی رسید


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تبریک به مناسبت ولادت امام محمد باقر نویسنده: یوسف زنگانه - شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢

"ولادت با سعادت خورشید علم مخزن الاسرار توحید،شکافنده معماهاى وجود حضرت امام محمد باقر علیه السلام مبارک باد"

امام محمدباقر(ع):تو را به پنج چیز سفارش می کنم : اگر مورد ستم واقع شدی ستم مکن ، اگر به تو خیانت کردند خیانت مکن ، اگر تکذیبت کردند خشمگین مشو ، اگر مدحت کنند شاد مشو ، و اگر نکوهشت کنند ، بیتابی مکن .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (167)

  نظرات ()
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب