یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
نقش شهر الکترونیکی در توسعه کارآفرینی و اشتغال با رویکرد توسعه ثروت در پایه هرم نویسنده: یوسف زنگانه - جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢

نقش شهر الکترونیکی در توسعه کارآفرینی و اشتغال با رویکرد توسعه ثروت در پایه هرم

نویسنده:خسرو سلجوقی- عضو هیات علمی بازنشسته معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک ،1388

خلاصه مقاله:

استفاده از فناوری اطلاعات درمناطق فقیر شهری در صورتی مفید و مؤثر خواهد بود که دارای طرح مشخص و مدونی برای تولید ثروت و اقتصاد آن جامعه باشد. در این مقاله سعی بر آن است که با معرفی خصوصیات اقتصاد پایه هرم و نحوه فقرزادایی از جامعه بدون طی مسیر کلیشه ای پرداخت یارانه دولتی یا صدقه فردی با تحریک عواطف و احساسات انسان دوستانه بشری و ارائه نمونه های انجام شده بالاخص در زمینه فناوری اطلاعات در مناقطق فقیر شهری در کشورهای دیگر طرحی که برای مرکز فناوری متحرک در تهران برای اجرا پیشنهاد شده بررسی شود. در ابتدای مقاله پس از معرفی پایه هرم و اصول اقتصاد این پایه، معرفی انواع مراکز فناوری متحرک، کارکردهای فناوری اطلاعات در مناطق فقیر شهری مورد توجه قرار می گیرند و در بخش انتهایی مقاله با معرفی طرحی برای مرکز فناوری اطلاعات در مناطق محروم، مزایا و خصوصیات مورد نیاز برای راه اندازی این مراکز برشمرده می شوند.


کلمات کلیدی:

شهر الکترونیکی، پایه هرم، کارآفرینی، ثروت، نوآوری، مرکز اینترنت متحرک (mobile) ، فناوری اطلاعات

  نظرات ()
ارزیابی مدل عدالت سازمانی با تکیه بر اعتماد سازمانی نویسنده: یوسف زنگانه - جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢

فصلنامه علمی پژوهشی  رهیافتی نو در مدیریت آموزشی/سال دوم/شماره هشتم/زمستان 1390
ارزیابی مدل عدالت سازمانی با تکیه بر اعتماد سازمانی

فرهاد شفیع پورمطلق/پریوش جعفری/محمدحسین یارمحمدیان/علی دلاور

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 677 Kb 


از صفحه: 1 تا صفحه: 20
خلاصه به فارسی:
هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه ی بین اعتماد سازمانی با عدالت سازمانی ادراک شده دبیران آموزش و پرورش بوده است. روش پژوهش همبستگی بوده و جامعه آماری این پژوهش را کلیه دبیران دوره ی متوسطه آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصیلی 89-1388 تشکیل دادند. شیوه ی نمونه گیری، خوشه ای چندمرحله ای بود که در نهایت 363 نفر به طور تصادفی برای پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش دو پرسشنامه ی عدالت سازمانی(etal,1998 Moorman) و اعتماد سازمانی,2003) Ruder) است که روایی آنها به لحاظ محتوا تأمین شده و ضریب اعتبار آنها به روش آلفای کرونباخ به ترتیب معادل 95/0 و 89/0 به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. به طور کلی یافته های پژوهش نشان می دهد که اعتماد به سازمان، به تنهائی 5% واریانس عدالت تعاملی را تبیین می کند. با ورود اعتماد به مدیر، میزان واریانس تبیین شده به 13% و با ورود اعتماد به همکاران به 18/0% افزایش می یابد. روابط بین اعتماد به سازمان، اعتماد به مدیر و اعتماد به همکاران با عدالت 05/0 P< معنی دار بوده است. به طور کلی نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص GFIبرابر با 95/0 و شاخص AGFI برابر با 8/0 بود که حاکی از برازندگی مطلوب مدل تجربی پژوهش می باشد.
کلمات کلیدی به فارسی:
عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی، دبیران آموزش و پرورش

  نظرات ()
طراحی الگوی ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی نویسنده: یوسف زنگانه - جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢

فصلنامه علمی پژوهشی  رهیافتی نو در مدیریت آموزشی/سال اول /شماره سوم /پاییز 1389
طراحی الگوی ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی براساس شاخصهای تعالی سازمانی با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها
نادرقلی قورچیان/پریوش جعفری/حسن رهگذر

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 175 Kb 

از صفحه: 101 تا صفحه: 116      
خلاصه به فارسی:
این پژوهش بمنظور تبیین ابعاد و مولفه های ارزیابی عملکرد در آموزش عالی و ارایه ی الگویی مناسب در دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است . روش پژوهش از نوع توصیفی به شیوه ی پیمایشی میباشد. بدین ترتیب پس از مطالعه ی مدل های استاند ارد بین المللی تعالی سازمانی، شاخصهای مشترک ارزیابی این مدل ها به روش دلفی استخراج گردید . عوامل ارزیابی در قالب 6 شاخص ورودی و 4 شاخص خروجی با 64 مولفه و در قالب پرسشنامهای در طیف لیکرت ، پس از تعیین روایی و پایایی بر روی 38 واحد دانشگاهی منطقه ی یک دانشگ اه آزاد اسلامی اجرا گردید، سپس دادهها بر اساس روشهای تحلیل پوششی دادهها مورد تحلیل قرارگرفتند؛ نتایج نشان داد که برخی از واحدهای دانشگاه آزاد منطقه ی یک کارا و برخی دیگر ناکارا هستند ؛ همچنین ، برای تعیین اولویتبندی واحدهای کارا نیز از روش اندرسون و پیتر سون استفاده شد و در نهایت ، با روش ساخت واحد مجازی و مجموعهی مرجع، نقاط بهبود پذیر واحدهای ناکارا شناسایی و پیشنهادهای لازم جهت کارایی آنها ارایه شد.
کلمات کلیدی به فارسی:
ارزیابی عملکرد، تعالی سازمانی، شاخصهای ارزیابی عملکرد، شاخصهای تعالی .(DEA) سازمانی، روش تحلیل پوششی دادهها

  نظرات ()
ماری پارکرفالت نویسنده: یوسف زنگانه - پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢

تئوریهای مدیریت

 بخش بیست ویکم : « ماری پارکرفالت »

کتاب تئوریهای سازمان و مدیریت

 

  زمینه های اصلی مورد توجه فالت درمقالات با عناوین زیر عرضه شده اند

 مخالفت یا ناسازگاری سازنده ،صدوردستورات،قدرت /اقتدار/اختیار،روانشناسی کنترل،رهبری نظری وعملی چگونگی حرفه ای شدن مدیریت

 ناسازگاری سازنده :معمولا عکس العمل طبیعی به ناسازگاری آن رایک پدیده بد قلمداد کردن است بنابراین همیشه بر پرهیز ازکارهایی که ناسازگاری رابه دنبال می آورد تاکید می شود اما مواجهه مظهر ناسازگاری واختلاف است. اختلاف درعقاید ومنافع :


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
بررسی مقایس های دیدگاه کارشناسان و معلمان شهر قزوین نویسنده: یوسف زنگانه - چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢

فصلنامه علمی پژوهشی  رهیافتی نو در مدیریت آموزشی/سال اول /شماره سوم /پاییز 1389

بررسی مقایس های دیدگاه کارشناسان و معلمان شهر قزوین به لحاظ نارسایی های آموزش و تربیت شهروندی در برنامه ی درسی دوره ی راهنمایی تحصیلی

مریم سیف نراقی/عزت ا... نادری/علی شریعتمداری/علی حسینی مهر

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 384 Kb 

از صفحه: 29 تا صفحه: 56      
خلاصه به فارسی:
هدف این پژوهش بررسی مقایسه ای نارسایی های آموزش و تربیت شهروندی در برنامه ی درسی دورهی راهنمایی تحصیلی از دیدگاه کارشناسان و معلمان شهر قزوین است . این پژوهش از نظر مقصد و هدف، از نوع پژوهشهای کاربردی و از نظر شیوه ی اجرا، روش پژوهش زمینه ای را بکار برده است . جامعه و نمونه ی آماری پژوهش شامل دو گروه آزمودنی با جزئیات زیر می باشد : کارشناسان برنامه ریزی و آموزش مقطع راهنمایی آموزش و پرورش شهر قزوین و اساتیدی که در سطح دانشگاههای قزوین دروس تحلیل محتوا، ارزیابی کتابها و برنامه ریزی درسی را تدریس می کنند که مجموع این دو گروه با عنوان کارشناس 30 نفر بوده است. - معلمان مقطع راهنمایی تحصیلی شهرستان قزوین (اعم از زن یا مرد) که تعداد آنها در مدارس مقطع راهنمایی بر اساس آمار ارایه شده، 2727 نفر بوده و با بهره گیری از فرمول نمونه گیری تعداد 241 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس از معلمان دورهی راهنمایی تحصیلی به روش تصادفی طبقهای، حجم نمونهی مورد نظر انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها،پرسشنامهی محقق ساختهای حاوی 80 سؤال بود که پس از احراز روایی و پایایی مورد قبول، به وسیلهی پژوهشگر تهیه و بین اعضای گروه نمونه توزیع گردید، داده های گردآوری شده با ویرایش 17 ) مورد ) SPSS استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ( خی دو) و به کمک نرم افزار تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه ی کلی پژوهش نشان داد که: بین دیدگاه معلمان و کارشناسان، به لحاظ نارسایی ابعاد تربیت شهروندی (اجتماعی، فردی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی) در برنامه ی درسی دورهی راهنمایی تحصیلی، تفاوت معنادار آماری وجود دارد. اگر چه بر اساس نتایج بدست آمده، هر دو گروه آزمودنی بر این باور بودند که برنامه ی درسی فعلی دوره ی راهنمایی تحصیلی پیرامون آموزش ابعاد تربیت شهروندی دارای کمبودها و نارساییهایی است و از این رو آسیب پذیر است، اما از دیدگاه کارشناسان، این نارسایی بسیار بیشتر بوده است.

کلمات کلیدی به فارسی:
آموزش شهروندی، برنامه ی درسی، نارسایی تربیت شهروندی.

  نظرات ()
فصلنامه تازه های روان شناسی صنعتی / سازمانی نویسنده: یوسف زنگانه - چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢

فصلنامه تازه های روان شناسی صنعتی / سازمانی

دوره سوم - شماره دوازدهم - پاییز 1391  

بررسی رابطه بین استرس شغلی و تعهد سازمانی با سلامت روان کارکنان شرکت ایدکوپرس - ص 9 - فاطمه گودینی, دکتر علی محمد نظری, دکتر باقر ثنایی   متن کامل (PDF) 316 Kb |   چکیده

هنجاریابی فرم مشاغل سیاهه کروی فردی: مطالعه ی دانشجویان دانشگاه اصفهان -ص 21  مهدی اکبرزاده, سهراب عبدی زرین, محمدرضا عابدی, ایران باغبان, هادی فراست متن کامل (PDF) 388 Kb |   چکیده

بررسی روابط سبک¬های پنج¬گانه حل تعارض با عملکرد شغلی کارکنان - ص 35 - مریم چرامی, دکتر حسین شکرکن, دکتر عبدالزهرا نعامی،, گوهر نظری  متن کامل (PDF) 310 Kb |   چکیده

مقایسه حمایت اجتماعی و باورهای غیرمنطقی درحوادث کاری شرکت توزیع برق خراسان شمالی - ص 43 - دکتر مجید صفاری نیا, مرجان علمی مهر, مهندس حسن حشمتی, فرشید علمی مهر  متن کامل (PDF) 397 Kb |   چکیده

بررسی اثر سرمایه‌های روانشناختی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی(مورد مطالعه سازمان صنایع ومعادن استان اصفهان) - ص 53 - علی نصر اصفهانی, محسن عارف نژاد, سمیه محمدی, اعظم خلیلی  متن کامل (PDF) 395 Kb |   چکیده

بررسی اثر توانمندسازی شناختی کارکنان بر بهره وری آنان - ص 65 -  منیره صالح نیا  متن کامل (PDF) 334 Kb |   چکیده

بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان و میزان فشار روانی منفی (مورد مطالعه: سازمان کار و امور اجتماعی استان قم) - ص 77 - فرخ قوچانی, حامد حیدری, محمد یزدانی زیارت  متن کامل (PDF) 315 Kb |   چکیده

رابطه سبک‌های رهبری و سبک¬های پیروی با ترس از ارزیابی فراشناختی - ص 87 -  مهدی بریاجی, رضا ملکی متن کامل (PDF) 341 Kb |   چکیده

  نظرات ()
الزامات سازمانی برای حرکت به سوی شهرداری الکترونیکی نویسنده: یوسف زنگانه - یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢

الزامات سازمانی برای حرکت به سوی شهرداری الکترونیکی

نویسند‌گان:
[ هدایت کارگر شورکی ] - دفتر منابع انسانی و تحول اداری، استانداری یزد
[ سیما منصوری ] - دفتر منابع انسانی و تحول اداری، استانداری یزد

دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک، 1388 

خلاصه مقاله:

شهرداری الکترونیکی بعنوان رویکردی نوین در عرصه جهانی مدیریت شهری به صورت چشم اندازی متعالی در کشور ما نیز پیگیری می شود اما تحقق این هدف، مستلزم برخورداری از شرایط و حداقلهای بایسته در این حوزه خواهد بود. بخش مهمی از این الزامات در قلمرو سازمانی شهرداریها قرار دارند که در این مقاله تلاش می شود تا مورد بازشناسی و معرفی واقع شوند. در این مطالعه پس از مروری بر پیشینه و اهداف ایجاد شهرداری های الکترونیکی ویژگیهای سازمانی شهرداریها در ایران از چهار بعد اساسی مورد تحلیل قرار می گیرد که عبارتند از سخت افزار، نرم افزار، فرد افزار و روح افزار، در هر کدام از این جنبه های سازمانی، ابتدا براساس مبانی نظری موجودی، جهت گیریهای نوین جهانی در عرصه دانش سازمان و مدیریت بصورت مختصر تشریح شده و در ادامه با توجه به وضعیت کنونی شهرداریها کشورمان، پیشنهادهایی برای حرکت به سمت الکترونیکی شدن شهرداریها ارائه می شود. بدین ترتیب هدف اصلی از این مقاله آنست که بتواند الزامات سازمانی مورد نیاز برای حرکت به سمت شهرداری الکترونیکی در ایران را تبیین نماید.


کلمات کلیدی:

شهرداری الکترونیکی، شهر الکترونیکی، سازمانهای عصر اطلاعات، ابعاد سازمانی، سخت افزار، نرم افزار، فرد افزار، روح افزار

  نظرات ()
الزامات سازمانی برای حرکت به سوی شهرداری الکترونیکی نویسنده: یوسف زنگانه - یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢

الزامات سازمانی برای حرکت به سوی شهرداری الکترونیکی

نویسند‌گان:
[ هدایت کارگر شورکی ] - دفتر منابع انسانی و تحول اداری، استانداری یزد
[ سیما منصوری ] - دفتر منابع انسانی و تحول اداری، استانداری یزد

دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک، 1388 

خلاصه مقاله:

شهرداری الکترونیکی بعنوان رویکردی نوین در عرصه جهانی مدیریت شهری به صورت چشم اندازی متعالی در کشور ما نیز پیگیری می شود اما تحقق این هدف، مستلزم برخورداری از شرایط و حداقلهای بایسته در این حوزه خواهد بود. بخش مهمی از این الزامات در قلمرو سازمانی شهرداریها قرار دارند که در این مقاله تلاش می شود تا مورد بازشناسی و معرفی واقع شوند. در این مطالعه پس از مروری بر پیشینه و اهداف ایجاد شهرداری های الکترونیکی ویژگیهای سازمانی شهرداریها در ایران از چهار بعد اساسی مورد تحلیل قرار می گیرد که عبارتند از سخت افزار، نرم افزار، فرد افزار و روح افزار، در هر کدام از این جنبه های سازمانی، ابتدا براساس مبانی نظری موجودی، جهت گیریهای نوین جهانی در عرصه دانش سازمان و مدیریت بصورت مختصر تشریح شده و در ادامه با توجه به وضعیت کنونی شهرداریها کشورمان، پیشنهادهایی برای حرکت به سمت الکترونیکی شدن شهرداریها ارائه می شود. بدین ترتیب هدف اصلی از این مقاله آنست که بتواند الزامات سازمانی مورد نیاز برای حرکت به سمت شهرداری الکترونیکی در ایران را تبیین نماید.


کلمات کلیدی:

شهرداری الکترونیکی، شهر الکترونیکی، سازمانهای عصر اطلاعات، ابعاد سازمانی، سخت افزار، نرم افزار، فرد افزار، روح افزار

  نظرات ()
جیمز دی تامپسون: هماهنگی درونی وبیرونی سازمان نویسنده: یوسف زنگانه - یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢

تئوریهای مدیریت

بخش بیستم : « جیمز دی تامپسون: هماهنگی درونی وبیرونی سازمان»

کتاب تئوریهای سازمان و مدیریت

 سازمان ها یا اعضای آن علی رقم میلشان به پیروی ازخرد وفهم به دلیل شرایط پیچیده حاکم بر محیطشان می توانند مطابق خواسته خود اقدام کنند این معیارهای مورد علاقه یا هنجارهای خرد مدارانه مورد تاکید ایجاب می کند سازمانها علاوه بر عناصر هماهنگ دردرون بلکه تطابقی شایسته بابیرون خود داشته باشند


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب