یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
شناسایی عوامل و طراحی مدل مفهومی توانمندسازی نیروی انسانی در وزارت ارتباطات و... نویسنده: یوسف زنگانه - پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
  
عنوان (انگلیسی): Identifying the Factors and Developing the Human Resource Empowerment Conceptual Model in ICT Ministry (Case Study
نشریه: نشریه مدیریت دولتی
شماره: نشریه مدیریت دولتی (دوره: ۳، شماره: ۷)
نویسنده: منوچهر انصاری ، حسین رحمانی یوشانلوئی ، وحید اسکویی ، احد حسینی
کلیدواژه‌ها توانمندسازی ، ابعاد توانمندسازی ، نیروی انسانی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
کلیدواژه‌ها (انگلیسی)ICT Ministry Human resource Empowerment Empowerment factors
چکیده:

در سال‌های اخیر، "توانمند‌سازی نیروی انسانی" ابزاری محسوب می‌شود که مدیران به‎وسیله‎ی آن، قادر خواهند بود به‎نحوی کارآمد سازمان‌های امروزی و با ویژگی‌هایی مانند تنوع کانال‌های نفوذ؛ رشد اتکا به ساختار افقی و شبکه‌ای؛ کاهش فاصله کارکنان از مدیران و کاهش تعلق سازمانی اداره کنند.هدف از این مقاله شناسایی و بررسی رابطه عوامل تأثیر‌گذار با توانمند‌سازی کارکنان ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در نهایت، ارایه مدل مفهومی توانمندسازی این مجموعه است. برای شناسایی عوامل مؤثر از روش تحلیل عاملی، بررسی شدت رابطه آن‎ها و توانمند‌سازی نیروی انسانی از تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد، بین توانمندسازی کارکنان و عوامل غنای شغلی، کار تیمی، چالشی بودن شغل، ارایه بازخور، خلاقیت، مرکز کنترل، تعهد سازمانی و ابهام نقش رابطه‌ای معنا‌دار وجود دارد.

چکیده (انگلیسی):

In recent years empowerment of human resource has become a tool which can be employed to efficiently manage of modern organizations which have features such as variety of diffusion channels, an increased reliance on horizontal and network structures, reduction in communication gap between managers and staff and reduction of organizational bias The ami of This Paper is to identify and measure factors affecting empowerment of ICT Ministry personnel, and develop a conceptual model for the empowerment of this organization. For introduction the effective factors, we applied Factor Analysis method, and for relationship intensity between those factors and empowerment of human resource, we used Path Analysis method. The results show there is a significant relationship between empowerment of human resource and job enrichment factors, team work, challenging situation, feedback, control locus, organizational commitment and role ambiguity.

فایل مقاله : [دریافت (240.1 kB)]
  نظرات ()
بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره‏وری (مطالعه‎ی موردی: بانک سامان) نویسنده: یوسف زنگانه - پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
 
عنوان (انگلیسی): studying factors affect on increase of productivity (case study:Saman bank).
نشریه: نشریه مدیریت دولتی
شماره: نشریه مدیریت دولتی (دوره: ۳، شماره: ۷)
نویسنده: غلامرضا طالقانی ، محمد مهدی تنعمی ، علی اکبر فرهنگی ، محمد جعفر زرین نگار
کلیدواژه‌ها مشارکت ، بهره‏وری ، مدیریت مشارکتی ، ارزیابی عملکرد
کلیدواژه‌ها (انگلیسی)performanceevaluation participation - cooperative management productivity
چکیده:

چند سالی است که بحث پیرامون بهره‏وری جای خود را در میدان مباحث علمی و اجتماعی کشور باز کرده‏است. در صحنه پرشتاب رقابت جهانی و سیر پرشتاب فناوری، اینک سیاست‎گذاران و مدیران افزایش بهره‏وری را گاه به‎عنوان ابزار و گاه به‎عنوان هدف مورد توجه قرار می‏دهند [3]. در این پژوهش سعی بر آن است تا با شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش بهره‏وری، به‏خصوص عواملی چون تأمین نیازهای اساسی کارکنان، مشارکت کارکنان در تصمیم‏گیری و سبک رهبری مشارکتی مدیر، راهکارهایی جهت افزایش بهره‏وری ارایه شود.این پژوهش از طریق تحلیل همبستگی به بررسی سه عامل مؤثر بر بهره‏وری می‏پردازد. جامعه‎ی آماری شامل کارکنان ستادی شاغل در ساختمان مرکزی بانک سامان هستند که به‏طور تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه نسبت به اخذ دیدگاه آنان اقدام شده‏است. نتایج پژوهش تأیید نموده که توجه به نیازهای اساسی کارکنان، مشارکت کارکنان در تصمیم‏گیری‏ها و سبک رهبری مشارکتی مدیر موجب افزایش بهره‏وری کارکنان در محیط کار می‏شود.

چکیده (انگلیسی):

: Recently, productivity discussion has been considered in social and scientific discussions. In the extreme world of competition and growth of technology, policy makers and management consider increase of productivity as tool or as a goal occasionally (3) in this research it is intended to recognize effects factor on increase of productivity particularly factors such as providing essential needs of personnel , participation of personnel in decision making and leadership style of ,anger and some guidelines will be presented to increase productivity. This research studies three effective factors on productivity by correlation analysis. Statistical community includes staff personnel occupied in central building of Saman bank which have been selected randomly using by questionnaire based on their opinions. 
The results of research proved that considering essential needs of personnel, staff participation in decision making and leader ship style of manager can increase productivity of personnel in the workplace.

فایل مقاله : [دریافت (228.1 kB)
  نظرات ()
بررسی تأثیر معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد بر رضایت شغلی نویسنده: یوسف زنگانه - پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
  
عنوان (انگلیسی): A Survey of the Affection of Financial and non Financial Factors in Performance Assessment of Job Satisfaction in the View Point of Personnel of Accepted Companies in the Iranian Stock Exchange
نشریه: فصلنامه بررسیهای حسابداری وحسابرسی
شماره: فصلنامه بررسیهای حسابداری وحسابرسی (دوره: ۱۸، شماره: ۶۳)
نویسنده: منوچهر انصاری ، حسین رحمانی یوشانلویی ، محمود دانیالی ده حوض ، ایوب مردانی
کلیدواژه‌ها معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد ، مطلوبیت رویه‎های ارزیابی عملکرد ، رضایت شغلی ، صداقت رؤسا
کلیدواژه‌ها (انگلیسی)Job Satisfaction Trust Managers Financial Factors and Nonfinancial Factors Performance Assessment Processes Fairness
چکیده:

: به‌تازگی، درباره این موضوع که معیارهای غیرمالی بر‎طرف‎کننده نواقص معیارهای مالی ارزیابی عملکرد هستند اتفاق‌نظر وجود دارد. بنابراین، معیارهای غیرمالی زمانی اثر بخش خواهند بود که نسبت به معیارهای مالی دارای اثرات متفاوتی باشند و این اثرات نسبت به معیارهای مالی، از درجه اهمیت بالایی برخوردار باشند. در این پژوهش که از نوع توصیفی از شاخه پیمایشی است، فرض می‌شود استفاده از معیارهای ارزیابی‌عملکرد بر رضایت‌شغلی کارکنان تأثیر می‌گذارد. این تأثیر زمانی به‌وجود می‌آید که کارکنان به مطلوبیت رویه‎های ارزیابی عملکرد و صداقت رؤسا اعتقاد داشته باشند. برمبنای 87 نمونه انتخابی به روش طبقه‎بندی، نتایج پژوهش مؤید این است که به‌کارگیری معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد بر رضایت شغلی تأثیر می‎گذارد و اثرات معیارهای غیرمالی بر رضایت شغلی تفاوت چندانی با به‌کارگیری معیارهای مالی نخواهد داشت.

چکیده (انگلیسی):

In recent days it has a consensus on this point that non financial factors can cover defects of financial factors in performance assessment. So, non financial factors are effective when they have different outcomes and these effects having higher level of importance than financial factors. In this research, descriptive analysis in survey type is used and it’s assumed that using performance assessment factors affect on personnel job satisfaction. This affection is useful when staff believe on the quality of performance assessment processes and managers’ trustiness. On the basis of 87 selected sample by means of classification method, the results of this research show that using financial and non financial factors for performance assessment is effective on job satisfaction. Another outcome is that effects of non financial factors on job satisfaction have not any differences than financial factors.

فایل مقاله : [دریافت (262.4 kB)]
  نظرات ()
با ۴ کلید در شغل تان موفق شوید نویسنده: یوسف زنگانه - پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱

از خود بپرسید: « کدام مهارت است که اگر آن را در خود تقویت کنید بیشترین اثر مثبت را در حرفه شما به جا می گذارد؟ پاسخی که به این سؤال می دهید را به عنوان یک هدف بنویسید و برای آن یک ضرب العجل تعیین کنید.
چهار کلید موفقیت شغلی وجود دارد که می تواند شما را به شخص با ارزش تری تبدیل کند، توانایی های شما را مؤثرتر عرضه می کنند و شما را در حرفه خود با سرعت بیشتر به موفقیت برساند.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
کارمندان چگونه به رضایت شغلی می رسند؟ نویسنده: یوسف زنگانه - پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱

احساس مشارکت در فرایندهای تصمیم گیری از عواملی هستند که رابطه مشخصی با رضایت شغلی، احساس تهدید در کار و احساس عزت نفس دارند.
یکی از عوامل مرتبط با فشار روانی در محل کار و سازمان، میزان مشارکت و تشریک مساعی کارکنان است. 
احساس مشارکت در فرایندهای تصمیم گیری، مشورت درمسائل سازمانی مربوط به آن ها و مشارکت در وضع قوانین کار، از عواملی هستند که رابطه مشخصی با رضایت شغلی، احساس تهدید در کار و احساس عزت نفس دارند. 
یافته ها نشان می دهند که عدم تشریک مساعی کارکنان با کاهش بهداشت جسمانی، افسردگی، نارضایتی از کار، انگیزش پایین در کار، افکار ترک شغل و غیبت رابطه دارد. 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
خط مشی گذاری کلید موفقیت مدیریت نویسنده: یوسف زنگانه - چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱

خط مشی گذاری : خط مشی، صرفاً اتخاذ یک تعمیم نیست، بلکه فرآیندی است شامل تمام اقدامات که از زمان احساس مشکل شروع می‌شود و نهایتاً به ارزیابی نتایج حاصل از اجرای خط مشی، ختم می‌گردد.در مفهوم کلی خط مشی، الگوی پایداری است که انتظارات مختلف و گاهی متناقض را پاسخ داده و برای جلب همکاری در حل مسائل، ایجاد انگیزه می‌نماید، خط مشی دو ویژگی دارد :الف) خط مشی، الگویی عملی است، نه یک رویداد مجرد و انتزاعی.ب) خط مشی، عملی اجتماعی محسوب می‌شود زیرا باید عوامل ناسازگار را با ایجاد انگیزه برای اقدام جمعی در افرادی که اهداف مشترک دارند را شناسایی کند.تاسیس اداره‌های جدید،‌ تغییر و تحول در گردش کار سیستم‌ها و سازماندهی گروه‌ها از جمله اقداماتی هستند که به واسطه ادراک خط مشی گذاران از ضرورت جوابگویی به نیازها و برقراری نظم، به عمل می‌آیدو جنبه عمومی و اجتماعی دارند.از متداول ترین طبقه بندی انواع خط مشی به قوای سه گانه هیات حاکمه مربوط می‌شود که متناسب با حوزه فعالیت، اختیار و عملکرد خط مشی‌های سه گانه را تهیه و تدوین می‌نمایند :


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
خط مشی گذاری کلید موفقیت مدیریت نویسنده: یوسف زنگانه - چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱

خط مشی گذاری : خط مشی، صرفاً اتخاذ یک تعمیم نیست، بلکه فرآیندی است شامل تمام اقدامات که از زمان احساس مشکل شروع می‌شود و نهایتاً به ارزیابی نتایج حاصل از اجرای خط مشی، ختم می‌گردد.در مفهوم کلی خط مشی، الگوی پایداری است که انتظارات مختلف و گاهی متناقض را پاسخ داده و برای جلب همکاری در حل مسائل، ایجاد انگیزه می‌نماید، خط مشی دو ویژگی دارد :الف) خط مشی، الگویی عملی است، نه یک رویداد مجرد و انتزاعی.ب) خط مشی، عملی اجتماعی محسوب می‌شود زیرا باید عوامل ناسازگار را با ایجاد انگیزه برای اقدام جمعی در افرادی که اهداف مشترک دارند را شناسایی کند.تاسیس اداره‌های جدید،‌ تغییر و تحول در گردش کار سیستم‌ها و سازماندهی گروه‌ها از جمله اقداماتی هستند که به واسطه ادراک خط مشی گذاران از ضرورت جوابگویی به نیازها و برقراری نظم، به عمل می‌آیدو جنبه عمومی و اجتماعی دارند.از متداول ترین طبقه بندی انواع خط مشی به قوای سه گانه هیات حاکمه مربوط می‌شود که متناسب با حوزه فعالیت، اختیار و عملکرد خط مشی‌های سه گانه را تهیه و تدوین می‌نمایند :


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
نگرش اقتضای استراتژیک:نگرش مطلوب خط مشی گذاری د ر نظام اداری نویسنده: یوسف زنگانه - سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱

پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران > مجله مجتمع آموزش عالی قم دوره: ۱۵، شماره: نگرش اقتضای استراتژیک:نگرش مطلوب خط مشی گذاری د ر نظام اداری 

چکیده:

در ادبیات مدیریت امروز بر اهمیت خط مشی به عنوان الگوی رفتاری سازمان های دولتی و به طور مشخص نظام اداری، تأکید شده است. از آن جا که حیات مؤثر نظام اداری در گرو "اثربخشی " این الگوی رفتاری است، به این معنا که باید خط مشی های مطلوبی طراحی و اجرا شود که به عملکرد مؤثر نظام اداری منجر شود، این مقاله ابتدا به تبیین مفهوم "مطلوب " در فرایند خط مشی گذاری، و از این منظر به تجزیه و تحلیل و ارزیابی خط مشی پرداخته است. سپس با بررسی ادبیات موجود سعی کرده است نگرش ها و الگوهای خط مشی گذاری را معرفی کند و با توجه به هدف مقاله، مبانی فکری نگرش 
اقتضای استراتژیک را تبیین نماید. نویسنده با نتیجه گیری از مباحث، نگرش اقتضای استراتژیک را به عنوان نگرش مطلوب خط مشی کذاری در نظام اداری مطرح می کند و پرورش خط مشی با استفاده از این نگرش را توضیح می دهد. 
مقاله در پایان با مبنا قرار دادن نگرش اقتضای استراتژیک خط مشی گذاری، مشکلات خط مشی گذاری مطلوب در نظام اداری را بیان می نماید. 

دانلود اصل مقاله به صورت pdf از اینجا

 

  نظرات ()
روز معلم نویسنده: یوسف زنگانه - دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱

12 اردیبهشت، روز معلم، گرامی باد

«معلم؛ مرزبان تمدن بشری»

معلمی سیره تابناک انبیاست و معلم در مطلع کاروان بشریت، دانایی را با شهد محبت در کام تشنه نسلها می ‌چکاند و از سر سوز و درد و عشق به انسانیت گام تعلیم را همراه با تربیت طی می ‌کند.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
روز کارگر نویسنده: یوسف زنگانه - دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
روز جهانی کارگر ، روز تکریم انسان هایی است که قدرت اندیشه ، قوت بازو ، مهارت سرپنجه و خلاقیت و توان آنان در خدمت تولید ، پیشرفت ، رفاه و آبادانی جامعه قرار دارد .

نظام جمهوری اسلامی ایران که برمبنای احترام به حقوق و کرامت انسانها در چارچوب قوانین متعالی اسلام شکل گرفته بر نقش بی بدیل منابع انسانی به ویژه کارگران به عنوان منشا تحولات اقتصادی و اجتماعی تاکید می ورزد .

ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ساماندهی نیروهای شرکتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی نویسنده: یوسف زنگانه - یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱

بخشنامه شماره 22592/15 مورخ 5/2/1391 رئیس محترم هیات های امنا و هیات ممیزه و معاون اداری مالی و مدیر یت منابع وزارت علوم تحقیقات و فناوری به روسای محترم دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وزارت متبوع در خصوص ساماندهی نیروهای شرکتی

لینک دانلود بخشنامه:            http://www.msrt.ir/sites/HOHM/default.aspx

  نظرات ()
چگونه طول عمر لپ تاپ خود را افزایش دهیم؟ نویسنده: یوسف زنگانه - یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱

به نکاتی در خصوص نگهداری لپ تاپ که باعث افزایش طول عمر آن می شود، توجه کنید.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
دانلود پرسشنامه جو سازمانی نویسنده: یوسف زنگانه - یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱

جهت دانلود پرسشنامه جو سازمانی «هالپین و کرافت» روی عبارت ذیل کلیک کنید: 

 

 پرسشنامه جو سازمانی

 

  نظرات ()
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب