یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد: مطالعه‎ی‎ موردی ستاد تعزیرات حکومتی نویسنده: یوسف زنگانه - جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱

پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران > نشریه مدیریت دولتی > دوره: ۲، شماره: ۵ > طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد: مطالعه‎ی‎ موردی ستاد تعزیرات حکومتی گندم، آرد و نان

 
عنوان (انگلیسی): Design and implementation of performance evaluation system: wheat, flour and bread punishment (Case study)
نشریه: نشریه مدیریت دولتی
شماره: نشریه مدیریت دولتی (دوره: ۲، شماره: ۵)
نویسنده: الهام پیروز ، سید حسین رضوی ، شیده سادات هاشمی
کلیدواژه‌ها مدل مفهومی ، شاخص‌های عملکردی ، تصمیم‌گیری چند معیاره ، ارزیابی عملکرد
کلیدواژه‌ها (انگلیسی)Performance Evaluation Conceptual Model Multi criteria Decision Making Performance Indexes
چکیده:

انجام و پیشبرد فعالیت سازمانی مستلزم صرف منابعی است که تأمین آن‎ها برای سازمان با هزینه‌های سنگینی همراه است. در این میان سازمان‌های دولتی با برخورداری از منابع دولتی مسئولیتی اساسی در بهره‌برداری بهینه از این منابع دارند. ارزیابی عملکرد فعالیتی است که به مدیران امکان نظارت و پایش بر نحوه‎ی به‎کارگیری منابع را داده و از این طریق امکان شناسایی نقاط ضعف سازمانی و بهبود آن‎ها را فراهم می‌آورد. تاکنون الگوهای متعددی برای ارزیابی عملکرد ارایه شده که هر سازمان با توجه به ویژگی‌های خود باید از الگویی متناسب استفاده کند. پژوهش حاضر با شناسایی و در نظر گرفتن الزامات ستاد تعزیرات گندم،‏ آرد و نان کشور،‏ الگویی برای ارزیابی عملکرد آن طراحی و به‌طور آزمایشی برای داده‌های سال 1386 استفاده شده است. در این الگو که مبنای اصلی آن روش ارزیابی متوازن است،‏ تغییر و تعدیلاتی در انتخاب حوزه‌ها و گروه‌های ذی‎نفعان ایجاد شده و مدل مفهومی پیشنهادی برای ارزیابی عملکرد سازمان مورد نظر شکل گرفته است. طراحی این مدل در چهار مرحله تعریف و بیان مسئله و بررسی مبانی نظری و سوابق ارزیابی عملکرد در سازمان‌های اجرایی کشور،‏ بررسی ماهیت فعالیت‌ها و مأموریت‌های ستاد تعزیرات گندم،‏ آرد و نان کشور،‏ مقایسه‎ی خروجی‌های مراحل اول و دوم برای تدوین مدل مفهومی ارزیابی عملکرد ستاد و در نهایت جاری‌سازی و طرح تفصیلی نظام انجام شده است. انطباق این الگو با ویژگی‌های حاکم بر این سازمان امکان بهره‌برداری مطلوب از نتایج آن را پدید می‌آورد. فرآیند به‎کار رفته در پژوهش حاضر می‌تواند راهنمای مناسبی برای سایر سازمان‌ها در طراحی الگوی بومی ارزیابی عملکرد به‎شمار رود.

چکیده (انگلیسی):

Organizations need resource to operate and promote the situation, which is a costly process. In other hand, governmental organizations are responsible for using these resources. Performance evaluation makes it possible for managers to control and supervise resource's usage and trough this process realize weakness points and improve them. To this purpose several models have been generated that any company according to its features selects a suitable model. This paper has presented a method to performance evaluation of wheat, flour and bread punishment enterprise by recognition this entity and its requirements and run the model for data gathered in 1386. This model is based on BSC method, but has changed and modified field and stockholder selection to suggest a conceptual model for this entity. Model design has 4 stages: 1) problem definition, literature study and background review in executive organizations, 2) punishment organization recognition and investigation it's nature and operation, 3) comparison of results of stage 1 and 2 to determine the model and 4) finally run and implementation of evaluation system. Consistency of the model with organization characteristics led to desirable consequences. This process is a suitable guideline for other companies.

فایل مقاله : [دریافت (246.6 kB)]
  نظرات ()
ارایه مدل جامع عوامل مؤثر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی نویسنده: یوسف زنگانه - جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
 
عنوان (انگلیسی): A Comprehensive Model for identify factors impact on develop of organizational citizenship behavior (Case study: People in staff of Iranian national oil Firm)
نشریه: نشریه مدیریت دولتی
شماره: نشریه مدیریت دولتی (دوره: ۲، شماره: ۵)
نویسنده: حسن زارعی متین ، سید مهدی الوانی ، غلامرضا جندقی ، فریدون احمدی
کلیدواژه‌ها شرکت ملی نفت ایران ، ساختار سازمانی ، فرهنگ سازمانی ، سبک رهبری مدیران ، ویژگی‎های شخصیتی کارکنان ، عوامل ارزشی ـ فرهنگی ، : رفتار شهروندی سازمانی
کلیدواژه‌ها (انگلیسی)Value – cultural Factor. Iranian national oil firm organizational Cultural Organizational Citizenship Behavior ,Organizational Structural Mangers Leadership Style Personality Attributes of personals
چکیده:

هدف اصلی این مقاله ارایه الگوی جامع عوامل مؤثر بر توسعه رفتار شهروندی مطالعه موردی شرکت ملی نفت ایران است. جهت دستیابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی نوع پیمایشی استفاده شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی کارکنان شرکت ملی نفت ایران در سطح ستادی به تعداد 2500 نفر است و تعداد 100 نفر به‎عنوان نمونه آماری طبق فرمول انتخاب شده است. در این پژوهش تأثیر پنج عامل عمده،‏ سبک رهبری مدیران،‏ ویژگی‎های شخصیتی کارکنان،‏ ساختار سازمانی،‏ فرهنگ سازمانی و عوامل ارزشی ـ فرهنگی بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی بررسی شده است.‌ نتایج این پژوهش نشان می‎دهد،‏ سبک رهبری تحول‎آفرین مدیران،‏ ویژگی‎های شخصیتی کارکنان از جمله ثبات هیجانی،‏ برونگرایی،‏ تجربه‎پذیری،‏ سازگاری و وجدان کاری،‏ ابعادی از فرهنگ سازمانی به‎زعم هافستد از قبیل فرآیندگرایی،‏ کارمندمداری،‏ سیستم باز و کنترل سخت و ابعاد ارتباطی و ساختاری سرمایه اجتماعی،‏ عدالت مراوده‎ای و عدالت اطلاعاتی بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی تأثیرگذار هستند. در این پژوهش ساختار سازمانی بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی مؤثر نبوده است.

چکیده (انگلیسی):

The main purpose of this paper is formulating the comprehensive model for identify factors that impact on develop of organizational citizenship behavior in Iranian Petrol National Firm. To achieve the purpose mentioned above, questionnaire survey method is used. Participant in this research are 2500 people in staff of firms and 100 people are selected as sample. In this research is examined impacts of five factors such as leadership, personality, Structural, cultural and Value Factor on develop of OCB. 
Results indicate that OCB is high in units that their manager is used transformational stale, their employee have personality trait such as emotional stability, extraversion, openness, agreeableness and conscientiousness, also their organizational culture was process oriented, employee Oriented ,have an open system and loose control. Finally finding in this research is shown that Social capital and organizational justice enhance OCB in organizations. 

فایل مقاله : [دریافت (202.5 kB)]
  نظرات ()
مقاله-بررسی رابطه بین سبک های عمومی تصمیم گیری مدیران در سازمان های دولتی نویسنده: یوسف زنگانه - جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱

بررسی رابطه بین سبک های عمومی تصمیم گیری مدیران در سازمان های دولتی
اکرم هادی زاده مقدم ، مریم طهرانی

تصمیم گیری به عنوان جوهره اصلی فعالیت های مدیران در تمامی وظایف آن ها از اهمیت به سزایی برخوردار است . مدیران سبک تصمیم گیری خود را با توجه به عوامل مختلف فردی ، سازمانی و محیطی انتخاب می کنند . هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین سبک های عمومی تصمیم گیری مدیران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در راستای بررسی روایی سازه پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری می باشد . بر این اساس تعداد 55 نفر از مدیران شرکت به عنوان افراد نمونه آماری انتخاب شده و 5 سبک تصمیم گیـری عقلایی ، شهودی ، وابستگی ، آنی و اجتنابی در بین آنهـا مورد بررسی قرار گرفته اند . داده های مربوط به سبک تصمیم گیری توسط پرسشنامه سبک تصمیم گیری جمع آوری شده است . با توجه به این که نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف نرمال بودن توزیع داده های مربوط به هر یک از سبک های تصمیم گیری را تایید نموده ، لذا آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی همبستگی بین هر یک از سبک های تصمیم گیری مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج نشان می دهند بین سبک های تصمیم گیری عقلایی و شهودی رابطه معنی دار منفی ، بین سبک تصمیم گیری عقلایی و سبک تصمیم گیری اجتنابی و بین سبک تصمیم گیری شهودی و سبک تصمیم گیری آنی رابطه معنی دار مثبت وجود دارد .هم چنین بین سبک تصمیم گیری اجتنابی و هر یک از سبک های تصمیم گیری وابستگی و آنی در این بررسی رابطه معنی دار منفی به دست آمد . در این بررسی رابطه معنا داری بین هر یک از سبک های تصمیم گیری و دو ویژگی جمعیت شناختی سابقه خدمت و تحصیلات مدیران به دست نیامد.

کلیدواژگان: سبک های عمومی تصمیم گیری ، سبک تصمیم گیری عقلایی ، سبک تصمیم گیری شهودی ، سبک تصمیم گیری وابستگی ، سبک تصمیم گیری آنی ، سبک تصمیم گیری اجتنابی

فصلنامه مدیریت دولتی (رتبه علمی - پژوهشی ) سال اول، شماره 1، بهار 1388

فایل مقاله : [دریافت (245.1 kB)

  نظرات ()
ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) روز مادر و روز زن مبارک باد نویسنده: یوسف زنگانه - پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱

السلام العلیک یا ام ابیها فاطمه مرضیه

ولادت با سعادت جگر گوشه رسول خدا ، دخت پیامبر مکرم اسلام (ص) را به ساعت مقدس ولی امر و زمان تبریک و تهنیت عرض می کنیم

  نظرات ()
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب