یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
استراتژی منابع انسانی، فرهنگ ملی و چالش هماهنگی نویسنده: یوسف زنگانه - یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸

استراتژی منابع انسانی، فرهنگ ملی و چالش هماهنگی

دکتر سید محمد اعرابی ، امید مهدیه

انسان به عنوان کانون توجه در مباحث مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی از جایگاه و اهمیت ویژه ای در مدیریت نوین برخوردار است. مباحث نیروی انسانی را می توان در دو سطح؛ مدیریت استراتژیک منابع انسانی و مدیریت عملیاتی منابع انسانی تجزیه و تحلیل کرد: مدیریت عملیاتی منابع انسانی؛ بیشتر به مباحث کارکردی همچون برنامه های جذب کارکنان به عنوان فرایندهای قبل از ورود نیروی کار به سازمان، مدیریت عملکرد، پاداش، توسعه و روابط کارکنان به عنوان فرایندهای حین کار در سازمان می پردازد. مدیریت استراتژیک منابع انسانی؛ بهره وری نیروی کار، افزایش خلاقیت و نوآوری نیروی کار، ایجاد و افزایش تعهد کارکنان، افزایش خدمات مناسب تر از دیدگاه مشتریان، افزایش نقش نیروی کار در تدوین و اجرای استراتژی های سازمانی را به عنوان بخشی از نقش های در حال تغییر خود دنبال می کند. بخش نظری، فکری و نرم افزاری مباحث مدیریت عملیاتی منابع انسانی را نیز می توان در مدیریت استراتژیک منابع انسانی جستجو کرد. بر همگان روشن است که استراتژی ها و عملکردهای منابع انسانی طبق تاثیر عوامل محتوایی از قبیل اندازه، صنعت و غیره متفاوت است. به علاوه جهانی سازی کسب و کار بدین معنی است که تفاوت کشورها در محیط های سازمانی‏، توجه زیادی را معطوف خود ساخته است. هرچند کشورها از بسیاری جنبه های کلیدی (از قبیل محیط قانونی و نهادی، ویژگی های نیروی کار از قبیل سطح تحصیلات و غیره) با یکدیگر متفاوتند، تمرکز و وجهه غالب در مبانی مربوط به مدیریت بین الملل متوجه تفاوت های فرهنگ ملی و بویژه ارزشهای فرهنگی است. هدف مقاله حاضر آن است تا با استفاده از یکپارچه سازی تئوری نقاط مرجع استراتژیک و ارزش های فرهنگی، الگوی جدیدی برای استراتژی منابع انسانی ارایه کند که علاوه بر توجه به عوامل محیطی و سازمانی، ارزش های فرهنگی و بخصوص فرهنگ ملی را نیز در این مهم در نظر بگیرد. البته این مقاله صرفاً الگویی تجویزی را با رویکرد عقلایی پیشنهاد می کند که کارایی آن باید در عمل مورد آزمون قرار گیرد.

کلیدواژگان: استراتژی منابع انسانی، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ارزش های فرهنگی، فرهنگ ملی، تئوری نقاط مرجع استراتژیک

دوماهنامه  منابع انسانی، سال اول، شماره 2، تیر 1388

  نظرات ()
رابطه ی عدالت سازمانی با رضایت شغلی وتعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان های م نویسنده: یوسف زنگانه - یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸

 

رابطه ی عدالت سازمانی با رضایت شغلی وتعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مریم یعقوبی/سکینه سقاییا ن نژاد اصفهانی/حسن ابوالقاسم گرجی/محسن نوروزی/ فاطمه رضایی

مقدمه: عدالت و اجرای آن یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. نظریات مربوط به عدالت به موازات گسترش و پیشرفت جامعه بشری تکامل یافته و دامنه آن از نظریات ادیان و فلاسفه به تحقیقات تجربی کشیده شده است. پژوه شهای انجام شده نشان م یدهند که عدالت سازمانی پیش بینی کننده برای بسیاری از متغیرهای دیگر سازمانی است که یکی از مهمترین پیامدهای عدالت سازمانی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است، تعهد سازمانی، حیطه های مختلف آن و رضایت شغلی کارکنان است . پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عدالت سازمانی بارضایت شغلی وتعهد سازمانی دربین کارکنان بیمارستا نهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده است.

روش بررسی: این بررسی به روش توصیفی همبستگی صورت گرفته که نمونه مورد پژوهش آن کارکنان بیمارستان های منتخب شهر اصفهان می باشند .ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است که برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیلی با استفاده از نرم افزار SPSS  استفاده شده است.

یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد که میانگین عدالت سازمانی در بین بیمارستان های مورد تحقیق (1/1 ± 45/3 ) و میانگین تعهد سازمانی (1 ± ٠۵/3)  و میانگین رضایت شغلی(7/0 ± ٣/٣ )می باشد. بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد (46/0=r ، ٠٠/٠=p) و همچنین بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد (66/0=r ، ٠٢٩/٠=p)

نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می دهد که میزان عدالت سازمانی با اختلاف کمی در بیمارستان های خصوصی بیشتر بوده. از طرفی میزان رضایت شغلی کارکنان بیمارستان خصوصی از بیمارستان دولتی بیشتر بوده است . ولیکن در بیمارستان های دولتی تعهد سازمانی بیشتری نسبت به بیمارستان خصوصی مشاهده گردید.

کلید واژه ها: عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، بیمارستان آموزشی

دانلود اصل مقاله از اینجا

  نظرات ()
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب