یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٤/۳/۱٩

نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد شغلی

 
مطالعات مدیریت بهبود و تحول، دوره 22، شماره 70، تابستان 1392، صفحه 209-229  XMLاصل مقاله (4229 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 ایرج سلطانی؛ 2 رسول صریحی اسفستانی  ؛ 2 حمیده عباسی
1استادیار دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات اصفهان
2دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اصفهان
چکیده
رفتار شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای اختیاری و آگاهانه کارکنان، تاثیر به سزایی بر عملکرد شغلیکارکنان دارد و توانمند سازی روانشناختی آنان به سازمان ها امکان انعطاف پذیری بیشتر و پاسخ دهی سریع به تغییرات را می دهد و از طرفی دیگر حمایت سازمانی ادراک شده به برداشت کارکنان از میزان توجه سازمان به تلاش، سلامتی و آسایش آن ها اشاره دارد. از این رو با توجه به اهمیت این عوامل در سازمان ها، پژوهش حاضر به بررسی رابطه حمایت سازمانی و توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی می پردازد. جامعه آماری این تحقیق، کارکنان ستادی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی است که مجموعاً 761 نفر می باشند؛ که از روش تصادفی طبقه ای استفاده شده و از این جامعه، نمونه مورد نظر از طریق فرمول کوکران، 771 نفر به دست آمد. به منظور گردآوری داده های پژوهش، از پرسشنامه استاندارد چینگ و تسونگ ) 2172 ( استفاده شد. همچنین جهت افزایش روایی پرسشنامه از نقطه نظرات اساتید متخصص این رشته و کارشناسان وزارت مذکور بهره مند گردید. از روش آلفای کرونباخ ) 18.6 ( جهت تعیین پایایی پرسشنامه استفاده شد.
در این پژوهش تجزیه و تحلیل داده ها، از طریق ماتریس همبستگی، معادلات رگرسیون، تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار آماری لیزرل انجام شده است. یافته ها حاکی از آن است که حمایت سازمانی ادراک شده ) 1877 (. و توانمندسازی) 1872 ( به تنهایی بر عملکرد شغلی تأثیر نمی گذارد. لیکن رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر میانجی مؤثر بین حمایت سازمانی ادراک شده).. 18 ( و توانمندسازی روانشناختی) 18.0 ( باعملکرد شغلی است. سازمان ها با بهره گیری از نتایج حاصله، در دنیای نوینی که پیوسته در حال تغییر و تحول است قادر به پیشی گرفتن از رقبا خواهند شد
  نظرات ()
بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٤/۳/۱٩

بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران

مجله مدیریت اجرایی، دوره 4، شماره 8، زمستان 1391، صفحه 2-2  XMLاصل مقاله (207 K)
نوع مقاله: علمی - پژوهشی
نویسندگان
1 ابراهیم صالحی عمران* ؛ 2 زهرا جعفری کرفستانی
1دانشیار برنامه ریزی آموزشی،دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی،گروه علوم تربیتی
2کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی،دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی،گروه علوم تربیتی
چکیده
هدف این مقاله بررسی میزان برخورداری­ ازشاخص­ های مختلف ­رفتارشهروندی سازمانی در یکی از سازمان­های آموزشی بوده است. در این تحقیق رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران با توجه به نوع وظایف،سابقه ­ی خدمت، سطح تحصیلات،­جنسیت و نوع استخدام، در چهارچوب نظریه ارگان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری آن 300 نفر از پرسنل بخش های مختلف دانشگاه تشکیل داده و روش جمع آوری اطلاعات به شیوه سرشماری­ انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی بوده که داده ها با استفاده از روش مثلث سازی و سه ابزار پرسشنامه، مصاحبه و بررسی اسناد جمع ­آوری شدند. یافته های این تحقیق نشان ­دا دکه ­کارکنان ­دانشگاه ­مازندران ­از­ رفتار شهروندی­ سازمانی­ برخوردار می­ باشند. ولی بین ­میزان ­برخورداری ­از ­شاخص ­های مختلف رفتار شهروندی ­سازمانی تفاوت ­معنی­ داری ­وجود ­دارد. همچنین از دیگر یافته ها حاصل از این تحقیق ­اینکه؛ بین ­کارکنان ­در ­میزان ­برخورداری ­برحسب­جنسیت­ ­نوع ­وظایف ،سطح­ تحصیلات­، و نوع استخدام تفاوت معنی­ داری وجود ندارد. ­ولی از نظر سابقه­ ی خدمت تفاوت معنی ­دار وجود دارد. یافته های حاصل از مصاحبه نیز نشان دادکه کارکنان از رفتار شهروندی سازمانی برخوردارمی­ باشند در نهایت بررسی اسناد و مدارک نیز گویای این بود که دانشگاه در زمینه آموزش رفتارهای شهروندی دوره­ی آموزشی برگزار نکرده است. 
براین اساس توجه بیشتر به شناخت رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه مازندران به منظور افزایش اثربخشی سازمان بیش از پیش احساس می شود و بدنبال آن، نیاز به شناخت و آموزش این مفهوم و ابعاد آن به منظور توانمندسازی نیروی انسانی را می طلبد.
کلیدواژگان
رفتار شهروندی سازمانی؛ کارکنان.دانشگاه مازندران
  نظرات ()
نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٤/۳/۱٥

نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد (نامه شماره 83421 مورخ 26/1/1394 معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی)

جناب آقای تیموری

معاون محترم حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره 710/20000 مورخ 27/8/1393 جناب‌عالی، نظر مشورتی این معاونت به شرح زیر به استحضار می‌رسد:

نظر مشورتی:

شرط برخورداری از کمک هزینه «عائله‌مندی» و «اولاد» برای مستخدمین اعم از زن و مرد «داشتن همسر» و یا «اولاد» است و لذا در صورتی که هر یک از این علل موجده فراهم نباشد، برخورداری از حقوق مزبور غیرقابل تصور است.

استفساریه بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری که در تاریخ 18/11/1390 به تصویب رسیده است، در مورد زنان مستخدمینی است که صاحب فرزند هستند؛ مستقل از این‌که (در حال حاضر) دارای همسر باشند یا نباشند، بتوانند از حق اولاد برخوردار شوند و علی‌القاعده ارتباطی با زنانی که تا کنون ازدواج نکرده‌اند نداشته و شامل ایشان نمی‌گردد.

امیدوار رضایی- معاون قوانین مجلس شورای اسلامی

  نظرات ()
رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٤/۳/۱٤

رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه صدور حکم بازنشستگی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه صدور حکم بازنشستگی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

جهت مشاهده متن کامل به این لینک مراجعه نمایید.

روزنامه رسمی شماره 20401- 26/12/1393

  نظرات ()
مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٤/٢/۱٩

مدیریت و رهبری سازمان دستخوش تغییرات زیادی شده است و به اهدافی روشن و هماهنگی میان کارکنان و دوایر نیاز دارد. این تغییرات بنیادین به یک برنامه استراتژیک نیاز دارد که در واقع نقشه راه برای آینده‌ای روشن خواهد بود. نیروی انسانی عامل اصلی اجرای این استراتژی است و بنابراین مدیریت استراتژیک عملکرد ابزاری است که رسیدن به اهداف بلندمدت سازمان را تضمین می‌کند.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٤/۱/٢۳

رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت علمی که به تصویب هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی و تأیید وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری رسیده به عنوان مزایای مستمر تلقی و مشمول کسر کسورات بازنشستگی قرار می گیرد و در حقوق بازنشستگی لحاظ می شود

شماره هـ/88/87 ۱۳۸۹/۳/۲۹ 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٤/۱/٢۳

دریافت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از اینجا

مصوب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ و قید ابقاء فوت قوانینی که از سال ۱۳۸۶ تا ۲/۱۰/۱۳۹۱ به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، برای اجرای آزمایشی به مدت چهار سال از تاریخ تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

 

 

  نظرات ()
تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٤/۱/٢۳
تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان مطابق مصوبه شورای توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری
بر طبق این مصوبه که از لینک ذیل قابل دریافت می باشد در محاسبه حقوق و مزایای بازنشستگی کارکنان لحاظ می گردد.
 
دریافت مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریس جمهور در خصوص  تایید کسر کسورات بازنشستگی از فوق العاده جذب هیات امنا دانشگاههای علوم پزشکی
 
  نظرات ()
تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٤/۱/٢۳
تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان مطابق مصوبه شورای توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری
بر طبق این مصوبه که از لینک ذیل قابل دریافت می باشد در محاسبه حقوق و مزایای بازنشستگی کارکنان لحاظ می گردد.
 
دریافت مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریس جمهور در خصوص  تایید کسر کسورات بازنشستگی از فوق العاده جذب هیات امنا دانشگاههای علوم پزشکی
 
  نظرات ()
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٤/۱/۱٧

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور (تصویبنامه شماره ۷۵۳/ت۵۱۷۶۲هـ مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۴ هیأت وزیران)

دریافت تصویبنامه هیات وزیران در خصوص: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴.tif[۱,۲MB]

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۹/۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۷۲۵۸۷ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

ماده ۱- در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور.

ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهـوری اسلامـی ایـران، مصوب ۱۳۸۹.

ج- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

د- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
بخشنامه دستمزد سال 1394 نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٤/۱/۱٤

بخشنامه دستمزد سال 1394 کارکنان مشمول قانون کار دریافت از اینجا

  نظرات ()
ضریب حقوق سال 1394 نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٤/۱/۱٤

تصویبنامه شماره 161091/ت 51735 هـ مورخ 27/12/93 هیات وزیران برای دریافت فایل ، اینجا کلیک نمائید .

  نظرات ()
عوامل پیش بینی کننده انگیزه شغلی در افسران ارشد دانشگاه افسری امام علی (ع) نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٤/۱/۱٤

عوامل پیش بینی کننده انگیزه شغلی در افسران ارشد دانشگاه افسری امام علی (ع)

 محمدحسین میرجلیلی / سید حسین آتشی /  بهزاد نظرپورجلال رضایی

 پیوست(ها):   20140609152024-9927-71.pdf (نوع: PDF  حجم: 325KB)

  نظرات ()
تاثیر رفتار شهروندی سازمان بر موفقیت نظام های اطلاعاتی برنامه ریزی منابع سازمانم نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٤/۱/۱٤

تاثیر رفتار شهروندی سازمان بر موفقیت نظام های اطلاعاتی برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)

 چکیده: هدف این پژوهش بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمان بر موفقیت نظام برنامه ریزی منابع سازمان می باشد. برنامه ریزی منابع سازمان به مثابه یک نظام نرم افزاری در حوزه کسب وکار است که از طریق ارائه یک راه حل یکپارچه و جامع، سازمان را قادر به استفاده موثر و کارآمد از منابع خود شامل مواد، نیروی انسانی، سرمایه و اطلاعات می سازد. پژوهش ها نشان داده است بسیاری از این نظام ها در مراحل پیاده سازی و گسترش در عمل با شکست مواجه می شوند که دلایل عمده آن ها مشکلات رفتاری کاربران تشخیص داده شده است. در این میان، رفتار شهروندی سازمان به عنوان یکی از مفاهیم جدید مدیریت رفتارسازمانی که بر رفتارهای فرانقشی کارکنان و مدیران تاکید می ورزند، در عملکرد فرایندهای سازمانی نقشی تعیین کننده ایفا می کند. در پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر رفتار شهروندی از نظر ابعاد سه گانه رفتارهای کمکی ، فضیلت مدنی و روحیه جوانمردی بر موفقیت نظام ERP از روش پیمایشی استفاده شد. به همین منظور پرسشنامه ای تنظیم و در میان کاربران این نظام ها در چندین شرکت که این نظام در آن ها پیاده سازی شده بود توزیع گردید. از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد و 244 پاسخنامه جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که بین این ابعاد و موفقیت نظام ERP رابطه مثبتی وجود دارد، اما تاثیر غیرمستقیم رفتارهای کمکی بعنوان یکی از ابعاد این رفتار از طریق دلواپسی نسبت به استفاده از رایانه بر موفقیت ERP مورد پذیرش قرارنگرفت.

کلمه های کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی/ نظام ERP/ دلواپسی استفاده از رایانه/ موفقیت نظام ERP
  نظرات ()
سرمایه اجتماعی و اثربخشی کارکنان شرکت نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٤/۱/۱٠

سرمایه اجتماعی و اثربخشی کارکنان شرکت (مطالعه موردی: استان کردستان)

 یعقوب احمدی / اسعد محمدی بلبان آباد

 چکیده: سرمایه اجتماعی مفهومی چندبعدی و چندلایه است که در سال های اخیر در حوزه های گوناگون علوم اجتماعی، اقتصاد و علوم سیاسی مطرح شده است. سرمایه اجتماعی به مثابه یک کل، عبارت است از ارتباطات و شبکه های اجتماعی که می توانند حس همکاری و اطمینان را در میان افراد یک جامعه پدید آورند. بسیاری از جامعه شناسان و متفکران حوزه های علوم اجتماعی بر این باورند که توجه به سرمایه اجتماعی یکی از ابعاد مهم توسعه جوامع است. بر این اساس، مقاله حاضر به بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اثربخشی کارکنان گمرک استان کردستان پرداخته است. پژوهش حاضر به روش توصیفی، از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه بود که بعد از برآورد اعتبار و پایایی (از طریق تحلیل عاملی) در بین پاسخگویان توزیع گردید. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان گمرگ استان کردستان در سه شهر سنندج، مریوان و بانه تشکیل دادند که از میان آنان 120 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شدند و در نهایت 110 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیات بیانگر آن است که بین تمام ابعاد، متغیر مدیریت سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی، میزان روابط کارکنان در شبکه های اجتماعی، میزان مشارکت گروهی کارکنان و میزان مشارکت کارکنان در اجتماع محلی) و میزان اثربخشی کارکنان گمرک استان کردستان رابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد. نتیجه تحلیل رگرسیونی بیانگر این بود که ابعاد چهارگانه سرمایه اجتماعی به طور خالص 238 درصد از واریانس اثربخشی کارکنان در معادله را تبیین می کنند و متغیر میزان مشارکت گروهی کارکنان، تعیین کننده ترین عامل اثرگذار بر اثربخشی کارکنان در جامعه مورد مطالعه هستند.

کلمه های کلیدی: تعهد سازمانی/ سرمایه اجتماعی/ اعتماد اجتماعی/ مشارکت گروهی/ اثربخشی کارکنان
  نظرات ()
ارائه مدل تبیین رابطه فرایندهای مدیریت دانش با توسعه منابع انسانی در آموزش عالی نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٤/۱/۱٠

ارائه مدل تبیین رابطه فرایندهای مدیریت دانش با توسعه منابع انسانی در آموزش عالی

 محمد موسی خانیطهمورث حسنقلی پورزهرا وظیفه

 چکیده: هدف از انجام این پژوهش ارائه مدلی از رابطه فرایندهای مدیریت دانش با توسعه منابع انسانی در آموزش عالی می باشد بدین منطور با بررسی پیشینه و مبانی نظری تحقیق , متغیرهای میانجی مورد شناسایی قرار گرفتند و سپس مدل اولیه تحقیق طراحی شده و بر اساس آن پرسشنامه ای آماده پس از تایید روایی و پایایی آن در اختیار جامعه آماری(اساتید دانشگاه تهران) قرار گرفت نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها بیانگر آن است که فرایندهای مدیریت دانش ,شامل تولید دانش ,تسهیم دانش, بکارگیری و ذخیره دانش با تاثیر گذاری بر فرهنگ سازمان ,ساختار ,استراتژی دانشی سازمان وفناوری می تواند منجر به توسعه منابع انسانی شود.

کلمه های کلیدی: فرهنگ/ فناوری/ ساختار/ مدیریت دانش/ توسعه منابع انسانی
  نظرات ()
هوش معنوی و رابطه آن با رفتار شهروندی سازمانی نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٤/۱/٧

هوش معنوی و رابطه آن با رفتار شهروندی سازمانی: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

 اسدلله کرد نائیج/حسین خنیفر/سمیه زراعت کار/کبری رفعتی آلاشتی

 چکیده: یکی از موضوعات جدید در حوزه رفتار سازمانی، موضوع هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی است. هوش معنوی، هوشی است که انسان را قادر می سازد تا به کارها و فعالیت های خود معنا و مفهوم بخشیده و به وسیله آن از معنای عملکرد خود آگاه شود. هوش معنوی به دلیل پیوند آن با معنا و ارزش، می تواند به انسان توان تغییر وتحول بدهد. از سوی دیگر رفتار شهروندی سازمانی نیز بیانگر رفتارهای فرانقشی است که در قالب نوع دوستی، وجدان کاری، ادب و ملاحظه، جوانمردی وگذشت و رفتار مدنی نمایان می شود.

از این رو در این مقاله هوش معنوی و رابطه آن با رفتار شهروندی سازمانی بررسی شده است. بررسی این رابطه، موضوعی جدید است که در کشور تاکنون به آن پرداخته نشده است. در این تحقیق تعداد 70 پرسشنامه در بین جامعه آماری تحقیق توزیع وجمع آوری وسپس از طریق نرم افزار spss تحلیل شد.
نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد. در واقع بین متغیر هوش معنوی و ابعاد نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی و گذشت و رفتار مدنی رابطه معنادار مثبت وجود دارد. هم چنین به منظور رتبه بندی مؤلفه های مختلف رفتار شهروندی سازمانی از آزمون فریدمن استفاده شده است که نتایج نشان می دهد وجدان کاری بالاترین رتبه و ادب و ملاحظه دارای کم ترین رتبه در میان مؤلفه های رفتار شهروندی است.

کلمه های کلیدی: هوش معنوی/ رفتار شهروندی سازمانی/ رفتار سازمانی/ هوش سازمانی
  نظرات ()
تبریک سال نو نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٤/۱/۱

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال

حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد رابه تمامی عزیزان تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از برکت و معنویت را ازدرگاه خداوند متعال و سبحان برای شما عزیزان مسالت دارم.


  نظرات ()
نحوه ساماندهی کارکنان قراردادی و کارگران مشمول قانون کار نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩۳/۱٢/٢۸

نحوه ساماندهی کارکنان قراردادی و کارگران مشمول قانون کار (بخشنامه شماره 173707 مورخ 27/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

مشاهده متن کامل بخشنامه در فرمت پی دی اف (Pdf)

مشاهده دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی (مصوبه شورای عالی اداری)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

در اجرای مصوبه شماره 172556/206 مورخ 26/12/1393 شورای عالی اداری، موضوع: «دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی» با هدف بهینه‌سازی ساختار و ترکیب نیروی انسانی بخش دولتی، دستگاه‌های اجرایی موارد ذیل را در تنظیم سند برنامه نیروی انسانی خود رعایت نمایند:


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
دستورالعمل اجرایی مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩۳/۱٢/٢۸

دستورالعمل اجرایی مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره 173706 مورخ 27/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

مشاهده متن کامل بخشنامه (pdf) به همراه ضمایم مربوط

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

به منظور تحقق بند «24» سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و به استناد تبصره (3) ماده (4) آیین‌نامه اجرایی مواد (84، 86، 87، 90، 91 و 93) قانون مذکور (موضوع مصوبه شماره 77683/44770 مورخ 8/4/1389 کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت) و در راستای برنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری موضوع برنامه هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداری (مصوبه شورای عالی اداری ابلاغی ریاست محترم جمهور به شماره 560/ک93/206 مورخ 20/1/1393)، «دستورالعمل اجرایی مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری» و ضمائم مربوطه به شرح پیوست ابلاغ می‌گردد.ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مطالب قدیمی تر »
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب